Krzysztof Pater radzi

Reklamacje w ZUS


Corocznej "Informacji o stanie konta w ZUS" nie warto chować do szuflady bez sprawdzenia. Jeśli myślimy o tym, aby emeryturę otrzymać dokładnie taką, jaką sobie wypracujemy - analizę informacji z ZUS zawsze rozpoczynamy od pytania, czy nasze dane osobowe, czyli imię i nazwisko, PESEL i NIP zostały podane prawidłowo. Jeżeli występuje błąd - pytamy płatnika, który rozliczał składki za dany rok (np. zakład pracy), jakie dane zgłosił do ZUS. Jeśli zgłosił błędne dane - domagamy się ich skorygowania, bo jest to jego obowiązek. Jeśli przekazał do ZUS prawidłowe dane - zgłaszamy reklamację w ZUS, okazując odpowiednie dokumenty (np. dowód osobisty z numerem PESEL czy decyzję urzędu skarbowego o nadaniu NIP). Jeżeli w danym roku składki opłacało kilku płatników - sprawdzamy u wszystkich. W ten sam sposób postępujemy, gdy występuje błąd w adresie, ale jeżeli sami składamy reklamację do ZUS – nie musimy tego robić osobiście, wystarczy wysłanie pisma.

Sprawdzenie drugiej części informacji, czyli danych o naszych składkach wymaga wykorzystania raportów miesięcznych, otrzymanych od płatnika (np. na formularzu ZUS RMUA wystawionym przez pracodawcę). Dla osoby, która nie jest członkiem OFE, sprawdzenie to jest bardzo proste. Suma składek na ubezpieczenie emerytalne (trzeba uważać, aby nie pomylić z innymi rodzajami ubezpieczenia, np. rentowym), wykazanych we wszystkich miesięcznych raportach od płatników (np. ZUS RMUA) za dany rok musi być taka sama jak na rocznej informacji otrzymanej z ZUS.

Jeżeli dana osoba jest członkiem OFE, sumę składek na ubezpieczenie emerytalne wykazanych we wszystkich miesięcznych raportach (np. ZUS RMUA) za dany rok należy pomnożyć przez 0,626025 i sprawdzić, czy otrzymany wynik jest zgodny z tym, co zostało zarejestrowane przez ZUS.

Jeżeli przy sprawdzeniu pojawią się nam kilkugroszowe różnice, to nie ma powodu do zdenerwowania, gdyż wynikają one z zaokrągleń.

Jeżeli jednak stwierdzamy, że w informacji z ZUS nie są wykazane wszystkie składki lub wykazane kwoty składek są nieprawidłowe, trzeba zgłosić do płatnika składek na piśmie wniosek o sprostowanie przekazanych przez niego do ZUS danych dotyczących naszych składek. Taki wniosek musi być rozpatrzony przez płatnika w ciągu 60 dni. Po jego rozpatrzeniu płatnik musi poinformować nas na piśmie o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Jeżeli stwierdzi swój błąd - jest obowiązany go naprawić, kierując do ZUS odpowiednie dokumenty. Ma na to 30 dni, licząc od daty przekazania nam informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku. Jeśli natomiast płatnik (np. pracodawca) stwierdzi, że nie popełnił błędu bądź też płatnik przestał już istnieć (np. likwidacja zakładu pracy) - musimy zwrócić się do właściwej według miejsca zamieszkania jednostki ZUS z reklamacją. Reklamacje te mogą być przekazywane do ZUS bądź na formularzu ZUS ZRU, który jest dostępny w każdej jednostce terenowej ZUS oraz na stronie internetowej ZUS lub też w formie dowolnie sformułowanego pisma.

Ponieważ nasza reklamacja dotyczy braku składek lub nieprawidłowej wysokości składek, do reklamacji należy dołączyć:

- dokumenty potwierdzające wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne (np. kopie ZUS RMUA),
- kopię otrzymanej od płatnika składek (np. pracodawcy) informacji o sposobie rozpatrzenia naszego wniosku o sprostowanie danych, lub oświadczenie osoby składającej reklamację, że płatnik odmówił wydania powyższych dokumentów lub że płatnik składek już nie istnieje.

Reklamację można przesłać za pośrednictwem poczty lub złożyć bezpośrednio w jednostce ZUS. Autor jest współtwórcą nowego systemu emerytalnego, od wielu lat zajmuje się problematyką ubezpieczeń społecznych, był ministrem polityki społecznej.

Autor jest współtwórcą nowego systemu emerytalnego,
od wielu lat zajmuje się problematyką ubezpieczeń społecznych,
był ministrem polityki społecznej.
5866