Powstanie Narodowe Centrum Sportu

Stadionu Olimpijskiego, Domu Sportowca, hotelu i centrum biznesowego, Basenu Olimpijskiego z Aquaparkiem, Centrum kongresowego (z halą widowiskowo-sportową, parkingami wielopoziomowymi, parkingami naziemnymi, biurami i usługami, boiskami treningowymi) z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz obiektami i sieciami niezbędnej infrastruktury technicznej, budową i rozbudową wjazdów.

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu

Na terenie o powierzchni ok. 387 990 m2 planuje się realizację następujących obiektów: - stadionu olimpijskiego na max. 70 000 osób, powierzchni użytkowej całościowej 59 000 m2, wysokości całościowej 60 m (płyta boiska o wymiarze 105 m x 68 m, obiekt zadaszony w 100% nad trybunami);

- hali widowiskowo-sportowej (Centrum Kongresowe) o powierzchni użytkowej całkowitej 39 000 m2, wysokości całościowej 30m;

- hotelu z centrum biznesowym o powierzchni użytkowej całkowitej 288 000 m2, wysokości całkowitej 120 m (obiekt składać się będzie z części hotelowej dla ok. 550 osób oraz z internatu sportowego dla ok. 250 osób);

- domu sportowca o powierzchni użytkowej całkowitej 108 000 m2, wysokości całkowitej 60 m (obiekt pełnić będzie funkcję siedzib dla: Ministerstwa Sportu, Polskich Związków Sportowych i Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej); - basenu olimpijskiego z Aqua Parkiem o powierzchni użytkowej całkowitej 33 000 m2, wysokości całkowitej 30 m (widownia dla 4 000 miejsc + 300 miejsc dla zawodników);

- budynku biurowo-usługowego o powierzchni użytkowej całkowitej 5 000 m2, wysokości całkowitej 12 m;

- parkingów wielopoziomowych, zintegrowanych (całkowicie lub w części) z obiektem Stadionu przy przyjęciu zasady ich wymienności;

- zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla samochodów osobowych i autokarów musi spełniać warunki określone przez UEFA. Ponadto przewiduje się boiska treningowe (obiekty odkryte, w tym: boiska do piłki nożnej oraz boisko do hokeja na trawie) z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz z oświetleniem.

Warunki i wymagania dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w oparciu o:

- Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589). W ramach projektu budowlanego należy dążyć do uzyskania ładu przestrzennego tzn. do takich rozwiązań przestrzennych, które tworzyć będą harmonijną całość oraz uwzględniać w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno – estetyczne (Art. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

To zmieni Pragę.


 

5142