Pracowity rok w OPS

Białołęcki Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednym z lepszych w stolicy. Działa niezwykle dynamicznie, jego projekty są nowatorskie, a inwencja pracowników nieograniczona. Dziś prezentujemy Czytelnikom skrót informacji zawartych w sprawozdaniu z działalności ośrodka w ubiegłym roku. Na VI sesji rady dzielnicy przedstawiła je Elżbieta Rębelska, dyrektor OPS.

Pomoc społeczna jest udzielana osobom dotkniętym ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, rodzinom niepełnym i dysfunkcyjnym, dotkniętym przemocą, alkoholizmem czy narkomanią. Pomoc realizowana jest w różnych formach - zasiłki stałe, celowe i okresowe, udzielanie schronienia i zapewnianie posiłków, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które opiekują się niepełnosprawnym lub ciężko chorym członkiem rodziny. Poza standardowymi działaniami białołęcki Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje wiele interesujących przedsięwzięć. W ubiegłym roku ośrodek nawiązał współpracę z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, by wesprzeć białołęckie rodziny zastępcze - jest ich 36 - i promować tę instytucję. W tym roku OPS zamierza włączyć się do kampanii społecznej "Daj im przyszłość - rodzinne domy dziecka". Wspólnie z WCPR będą organizowane szkolenia i impreza plenerowa dla mieszkańców. Pracownicy ośrodka i WCPR będą zachęcać do zakładania rodzin zastępczych.

W Klubie Integracji Społecznej i Samopomocy (KISS) działają grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy i dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, odbywają się warsztaty edukacyjno - motywujące dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i dla młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniem od alkoholu. Działa tu również grupa samopomocowa "Zróbmy razem", Klub Wolontariusza i Klub Seniora. W tym roku, w ramach KISS zaczną działać warsztaty edukacyjnych kompetencji wychowawczych dla rodziców, warsztaty psycho – edukacyjne dla małych dzieci z rodzin dotkniętych przemocą, warsztaty twórczego myślenia dla młodzieży.

W ramach eurokoordynacji białołęcki OPS zainicjował współpracę ośmiu ośrodków z Bemowa, Białołęki, Ochoty, Śródmieścia, Targówka, Ursusa, Woli i Żoliborza. Wraz z Biurem Funduszy Europejskich ośrodki aplikują o fundusze z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt "Wykwalifikowana kadra - wysoka jakość usług" ma na celu zdobycie środków unijnych na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników ośrodków pomocy społecznej poprzez szkolenia zawodowe i studia podyplomowe.

OPS zorganizował kilka turnusów profilaktycznych kolonii letnich, 40-osobowa grupa dzieci i młodzieży odpoczywała na obozie sportowym - szkole przetrwania. Spośród licznych programów profilaktycznych prowadzonych w szkołach, ogniskach wychowawczych i domach dziecka warto wspomnieć o Treningu Zastępowania Agresji "ART", Programie Profilaktyki Narkomanii "ARION" i warsztatach dla liderów grup młodzieżowych. W białołęckich szkołach wystawiane były spektakle profilaktyczne. OPS przeprowadził również dwie kampanie informacyjno - edukacyjne - "Zachowaj trzeźwy umysł 2006" i "Bliżej siebie - dalej od narkotyków", współorganizował kilkanaście imprez lokalnych i dziesięć imprez dla seniorów. W ramach programu "Ośrodek Pomocy Społecznej jako centrum aktywności lokalnej" powstały trzy projekty - "Podziel się z innymi", "55+" i "Młode wilki". Do szczegółów tych nowatorskich przedsięwzięć będziemy z pewnością wracać.


(egu)

5304