Fundusze unijne do wzięcia?

Na spotkanie informacyjne nt. pozyskiwania funduszy z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zorganizowane 29 października 2007 r. w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ przybyło kilkanaście osób, wśród których znaleźli się zarówno przedstawiciele urzędu dzielnicy, jak też placówek oświaty, kultury i pomocy społecznej z Pragi-Północ. Prelegentką prowadzącą spotkanie była pani Katarzyna Kozłowska z Biura Obsługi Inicjatyw Społecznych (BORIS), pełniącego obecnie funkcję Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Program Operacyjny Kapitał Ludzki wspiera konkretne obszary, jakimi są: zatrudnienie, integracja społeczna, adaptacyjność, edukacja, szkolnictwo wyższe.

Głównym celem programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej, zaś cele szczegółowe, którym muszą odpowiadać przygotowywane projekty, to: dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy (cel 1), zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego (cel 2), podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa (cel 3), wsparcie dla budowy sprawnego partnerskiego państwa (cel 4), wzrost spójności terytorialnej (cel 5). Przy tym ważne jest uwzględnienie w projekcie zagadnień, na które w programie kładzie się szczególny nacisk, jak choćby równość szans kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych, czy informatyzacji. Bardziej szczegółowo omówione zostały priorytety, które leżały w sferze zainteresowań i możliwości uczestników spotkania. Obejmowały one przede wszystkim projekty wdrażające i upowszechniające rozwiązania na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Wśród uczestników powstały jednak wątpliwości czy galerie i inne podmioty zajmujące się promocją kultury będą mogły pozyskać fundusze z tego programu operacyjnego. Ponadto, ponieważ minimalna wartość zgłaszanego w ramach konkursu projektu to 50 tys. złotych, stanowi to kwotę dla małego podmiotu nieosiągalną (choćby z powodu wymaganego wkładu własnego w wysokości 15%). Jednak właśnie dlatego wskazane i mile widziane jest łączenie się pojedynczych podmiotów w większe grupy partnerskie, w których mogą uczestniczyć zarówno przedstawiciele lokalnego samorządu, stowarzyszenia, fundacje, jak i prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorcy. Jedynym wymogiem w tym przypadku jest posiadanie osobowości prawnej.

Ale zasadniczym problemem jest bardzo bliski - grudniowy termin zgłaszania projektów, co praktycznie uniemożliwia ich przygotowanie w tym roku. Na szczęście, jeśli środki nie zostaną teraz wykorzystane, zasilą pulę na rok przyszły. Jest więc czas, aby dobrze się przygotować do pozyskania pieniędzy na ważne dla Pragi cele społeczne.

Dlatego też, po tym wstępnym zapoznaniu się z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki postanowiono spotkania kontynuować, ale jako bardziej już szczegółowe warsztaty lub szkolenia. Bez względu na to każdy, kto ma jakiś ciekawy pomysł na projekt może się zgłosić do Regionalnego Ośrodka Europejskich Funduszy Strukturalnych (EFS), gdzie uzyska fachową bezpłatną poradę. Tam też organizowane są spotkania informacyjne i szkolenia. Informacje można uzyskać dzwoniąc na infolinię: 022 624 02 80 lub na stronie www.roszefs.boris.org.pl


Kr.
5055