Podpisany kontrakt na "Czajkę"

30 stycznia w siedzibie MPWiK odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację inwestycji "Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Czajka" (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji)". Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza III" objętego współfinansowaniem ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: Warbud S.A. (lider), WTE Wassertechnik GmbH, Krüger A/S, Veolia Water Systems Sp. z o.o. oraz OTV SA. Kontrakt realizowany będzie w formule „projektuj i buduj”. Oznacza to, że wykonawca w pierwszej kolejności zaprojektuje i przedstawi projekt budowlany oraz wykonawczy, a następnie wykona roboty budowlane i montażowe związane z modernizacją i rozbudową oraz uruchomieniem mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z gospodarką osadową i gazową. Celem planowanej modernizacji i rozbudowy jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 240 000 m3/d do 435 300 m3/d oraz zapewnienie stopnia oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wyznaczony przez Komisję Europejską termin zakończenia inwestycji (2010 rok) został określony w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Modernizacja oczyszczalni ścieków w Warszawie ma doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie ścieki, odprowadzane do Wisły, będą spełniały wymagania polskich przepisów prawnych, do których przetransponowano wymagania dyrektywy 91/271/EWG. W praktyce oznacza to, że do 2010 roku wszystkie ścieki powinny być oczyszczone. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w KPOŚK, Spółka musiałaby zapłacić naliczane opłaty podwyższone (w chwili obecnej odroczone), wraz z odsetkami za cały okres odraczania. Byłaby to kwota około 1,5 mld złotych oraz dodatkowo około 100 milionów złotych za każdy rok tytułem kar za przekroczenie dopuszczalnych stężeń azotu w odprowadzanych ściekach oczyszczonych z niezmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków „Czajka”. Kara zawierałaby również podwyższone opłaty za wprowadzanie ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy bez pozwolenia wodno-prawnego.

Kontrakt został zawarty w dwóch walutach i opiewa na kwotę netto 200 mln euro i 1 151 793 155,00 PLN.


 
4079