Pracowity rok Ośrodka Pomocy Społecznej

Białołęcki Ośrodek Pomocy Społecznej, jak co roku, złożył przed radnymi sprawozdanie ze swojej działalności, której głównym celem jest zapobieganie trudnym sytuacjom w rodzinach z dysfunkcjami. Ostatecznym celem jest zawsze życiowe usamodzielnienie osób i rodzin, a także ich integracja ze środowiskiem społecznym. Ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, przemoc w rodzinie, uchodźstwo, alkoholizm, narkomania - oto podstawowe czynniki powodujące utratę kontaktu ze środowiskiem społecznym i bezradność w osiąganiu życiowych celów. Pomoc OPS kierowana jest do osób, których miesięczny dochód nie przekracza 477 zł i rodzin, w których na jednego członka przypada miesięcznie 351 zł. Pomoc społeczna realizuje się w wielu obszarach m.in. w zapewnianiu ustawowych świadczeń, pracy socjalnej, rozwijaniu infrastruktury socjalnej i nowych form pomocy społecznej i samopomocy. OPS opracowuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych i realizuje ją poprzez konkretne programy pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programy, których zadaniem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Wśród podstawowych zadań znajdują się - udzielanie schronienia i zapewnianie posiłków i ubrania potrzebującym, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i celowych, opłacanie składek emerytalnych czy rentowych za osoby, które nie są w stanie tego dokonać, praca socjalna, świadczenie usług opiekuńczych, zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dożywianie dzieci, kierowanie do domu pomocy społecznej.

O sprawności białołęckiego OPS niech zaświadczą liczby - plan budżetowy w dziedzinie ochrony zdrowia wykonano w 99,7 %, w przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 99,9 %, w pomocy społecznej - 99,7 %, w świadczeniach rodzinnych - 100 %, w zasiłkach i pomocy w naturze - 99 %, w usługach opiekuńczych - 97 %, w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych - 100 %. Z powodu ubóstwa udzielono pomocy 480 rodzinom, z powodu bezdomności - 163, bezrobocia - 310 rodzinom, z powodu niepełnosprawności - 303, długotrwałej lub ciężkiej choroby - 402 rodzinom. Pomocy udzielono 225 rodzinom niepełnym i 42 rodzinom wielodzietnym, 21 rodzinom dotkniętym przemocą i 131 alkoholizmem. Z porad prawnych i konsultacji psychologicznych skorzystało 246 rodzin.

W ramach eurokoordynacji ośrodki z Białołęki, Bemowa, Ochoty, Śródmieścia, Targówka, Ursusa, Woli i Żoliborza aplikowały o środki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Norweskich Mechanizmów Finansowych. Projekt "Wykwalifikowana kadra - wysoka jakość usług" miał służyć pozyskaniu pieniędzy na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników ośrodków pomocy społecznej. Niestety, projekt ów został odrzucony, w związku z tym przystąpiono do przeformułowania go i dostosowania do wytycznych Europejskiego Funduszu Społecznego. Równolegle toczyły się prace przygotowawcze do stworzenia projektu ponadnarodowego we współpracy z Niemcami. Wspólny wniosek aplikacyjny do programu DAPHNE 2008 dotyczy przeciwdziałania przemocy domowej.

Na szczególne wsparcie białołęckiego OPS mogą liczyć osoby niepełnosprawne. Stworzono bazę, w której znalazły się podstawowe dane - prawa osób niepełnosprawnych i sposoby ich egzekwowania, oferta lecznicza, oferta pomocy niematerialnej, informacje o różnych formach wsparcia i aktywizacji osób niepełnosprawnych. W ramach Centrum Aktywności Lokalnej działają grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy, dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, warsztaty edukacyjno - motywujące dla doświadczających problemu alkoholowego, warsztaty edukacyjno - motywujące dla młodzieży. W Klubie Wolontariusza działają 54 osoby. Pomagają rodzinom z problemami wychowawczymi, osobom niepełnosprawnym, starszym, prowadzą zajęcia komputerowe dla seniorów, udzielają pomocy logopedycznej, prowadzą grupy wsparcia, udzialają korepetycji.

Osobny rozdział działań OPS stanowią kampanie informacyjno - edukacyjne, organizowane samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami. Oto niektóre z nich - "Zachowaj trzeźwy umysł", "Ciąża bez alkoholu", "Lato bez %". Wspólnie z różnymi partnerami lokalnymi OPS organizował festyny rodzinne i imprezy rekreacyjne - "Bal morski", "Bal mistrzów sportu", turniej piłki nożnej, rodzinny piknik rowerowy, festyn z okazji Dnia Dziecka, olimpiady sportowe, regaty. Tak - w dużym skrócie - wyglądał pracowity rok Ośrodka Pomocy Społecznej.

(egu)
6342