Do lat 20

Stowarzyszenie Obywatele dla Warszawy chce przyspieszyć prace nad utworzeniem Młodzieżowej Rady Warszawy - zapowiedział przewodniczący Maciej Białecki 30 kwietnia, przedstawiając projekt uchwały Rady Warszawy o powołaniu MRW z dniem 1 września. Zgodnie z załączonym do projektu statutem, Młodzieżowa Rada Warszawy składa się z 60 radnych, jej kadencja trwa 2 lata, wybory są bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Do kompetencji Rady należy m.in. podejmowanie uchwał, zawierających opinie w sprawach dotyczących młodzieży; inicjowanie i promowanie sportowych, artystycznych, ekologicznych i charytatywnych działań młodzieży w Warszawie. Rada ma prawo wyrażać opinie o projektach uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawach dotyczących młodzieży, w szczególności - z zakresu edukacji, kultury, sportu i rekreacji. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do MRW mają uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Warszawy, do ukończenia 20. roku życia.

Młodzieżowe Rady Miasta działają w Polsce od kilku lat. Pierwsza powstała w Częstochowie, z inicjatywy prezydenta miasta. Formalną podstawę dał art. 5b ustawy o samorządzie gminnym.

O doświadczeniach w funkcjonowaniu Młodzieżowych Rad Miasta opowiedzieli goście, zaproszeni przez Stowarzyszenie Obywatele dla Warszawy. W Gliwicach już w czerwcu 2000 r. grupa zapaleńców powołała Radę Młodzieżową - wspomina Dominik Dragan, jeden z jej założycieli. Statut otrzymała dopiero w lipcu 2002 roku, kiedy formalnie, uchwałą Rady Miasta powołana została Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice. Zgodnie ze statutem, jest to przede wszystkim ciało doradcze i opiniodawcze w sprawach młodzieży. Ma przewodniczącego, 7-osobowe prezydium, Rzecznika Praw Ucznia, komisję rewizyjną; stałych komisji nie ma - gdy jest problem do rozwiązania, powołuje się komisję doraźną. Wybory do MRM odbywają się w szkołach, raz na dwa lata - w dwóch etapach. Połowa 44-osobowej Rady została wybrana w 2006 r., druga połowa - w 2007 roku. Ogólny cel: samoorganizacja środowiska młodzieżowego. Młodzi uczą się funkcjonowania dla swojej lokalnej społeczności; to narybek tworzenia samorządu lokalnego. Młodzieżowa Rada Miasta ma w swym dorobku organizowanie konkursów: wiedzy o samorządzie, na Nauczyciela Roku, na supersamorząd; cykl spotkań „Maturzyści”, wspieranie akcji charytatywnych, wiedzy o AIDS, opiniowanie projektów uchwał rady miasta (np. o lokalizacji szkół), wnioskowanie o zmianę sposobu rekrutacji do gimnazjów.

O dokonaniach Młodzieżowej Rady Miasta Łęczycy opowiadali: wicestarosta Janusz Mielczarek i Andrzej Saganiak - radny, dyrektor szkoły. W Łęczycy problemów z wyborami nie było. Z inicjatywy uczniów przygotowano plakaty i karty do głosowania; koszty ksero pokryły szkoły. Dotychczas Młodzieżowa Rada Miasta zajmowała się głównie rozrywką: zgłosiła inicjatywę Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Turystycznej, zaangażowała się w Turniej Rycerski w Łęczycy, "Majówki dla zdrowia", zlot motocyklowy harleyowców, Międzynarodowy Dzień Dziecka, przeprowadziła 90% akcji WOŚP. MRM może się wypowiadać o wszystkich decyzjach Rady Miasta - ale nie musi. Dużą rolę ma przewodniczący Rady Miasta, który sprawuje opiekę nad MRM. Goście wspomnieli także o zagrożeniu, jakie dla MRM stanowią... dorośli. Niektórym niełatwo jest uznać, że młodzi mają prawo decydowania; był pomysł, by burmistrz obsadzał 3 na 15 radnych MRM; były usiłowania wywierania wpływu na decyzje MRM. W Warszawie w ubiegłym roku rozpoczęło się powoływanie Młodzieżowych Rad Dzielnic. Prekursorem było Bemowo. W listopadzie 2007 Młodzieżowe Rady Dzielnic funkcjonowały także na Woli, Bielanach i Śródmieściu.

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przy współudziale Fundacji Civis Polonus opracowało projekt Młodzieżowej Rady Warszawy. Proponuje w nim, by Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy składała się z delegatów Młodzieżowych Rad Dzielnic - uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, publicznych oraz niepublicznych. Delegaci nie mogą mieć mniej niż 13 lat (ukończone w momencie wyboru do MRW) i więcej niż 20 lat. W Młodzieżowej Radzie Warszawy po 3 przedstawicieli Młodzieżowej Rady Dzielnicy będą miały: Bielany, Mokotów, Praga Południe, Śródmieście i Wola; pozostałe dzielnice - po dwóch. MRW będzie wyrażać swoje opinie o planowanych działaniach i regulacjach Rady Warszawy i Urzędu m.st. Warszawy, mających istotne znaczenie dla młodzieży stolicy. Członkowie MRW będą organizowali działania, które sami zainicjują, a które odpowiadają potrzebom młodzieży, takie jak turnieje sportowe, koncerty, kampanie informacyjne, przedsięwzięcia zaangażowane społecznie. Będą reprezentować młodych mieszkańców Warszawy na forach współpracy międzynarodowej. Młodzieżowa Rada Warszawy będzie miała możliwość korzystania z własnej strony internetowej, zagwarantowanej przez Urząd m.st. Warszawy. Siedzibą będzie Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych, Społecznych i Szkoleń przy ul. Hożej 88.

Czy radni Młodzieżowej Rady Warszawy będą wybierani bezpośrednio w szkołach, jak chce Stowarzyszenie Obywatele dla Warszawy, czy, zgodnie z propozycją Biura Edukacji, będą to delegaci Młodzieżowych Rad Dzielnic? Wkrótce się dowiemy, którą koncepcję wybiorą stołeczni radni.

K.
7080