Rozciągliwość prawa

Obecnie niektórzy radni Pragi Północ przeprowadzają ciekawy eksperyment, badając jak rozciągliwe jest prawo Rzeczypospolitej w sferze funkcjonowania samorządu. Eksperymenty bywają udane - przynoszą wówczas uznanie twórcy, bądź kończą się boleśnie dla eksperymentatora. Dziś na żywym organizmie samorządowym dzielnicy Praga Północ testowane są następujące zagadnienia:

1. Czy podczas przerwy ogłoszonej przez przewodniczącego rady, sesja może trwać dalej, a radni podejmować prawnie wiążące decyzje?

2. Kto jest dysponentem kluczy do szafy pancernej, będącej własnością urzędu dzielnicy Praga Północ?

3. Czy można przerywać sesję nadzwyczajną, zwołaną z inicjatywy grupy radnych?

4. Czy można blokować wejście radnych wybranych z woli mieszkańców do merytorycznych komisji rady?

5. Czy można sprawować mandat radnego dzielnicy, ukrywając przed opinią publiczną fakt zatrudnienia własnej małżonki w gminie, w której radny sprawuje mandat?

6. Czy można sprawować mandat radnego dzielnicy prowadząc jednocześnie działalność gospodarczą na mieniu gminy, w której sprawuje się mandat?

7. Czy można nie zwołać sesji nadzwyczajnej rady dzielnicy, pomimo zgodnego z prawem wniosku grupy radnych złożonego w tej sprawie? To wszystko na Pradze się wydarzyło. Sprawy, o których piszę, bada zarówno Rada Warszawy, jak i Urząd Wojewody Mazowieckiego, niektórymi z nich zajmują się prokuratury - zarówno rejonowa, jak i okręgowa. Wszystkie zostały wywołane przez radnych Praskiej Wspólnoty Samorządowej i Prawa i Sprawiedliwości, a niektóre wprost łamią literę prawa. Aby nie być gołosłownym, kilka przykładów.

* art. 190 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.) w związku z art. 24 f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142.poz. 1591 z późn. zm.) zakazuje wprost prowadzenia radnemu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat.

* art. 190 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 16 lipca 1998r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.) w związku z art. 24 j ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142.poz. 1591 z późn. zm.) nakazuje złożenie radnemu oświadczenia dotyczącego zatrudnienia m.in. żony w gminie, w której uzyskał mandat.

* art. 20 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku "O samorządzie gminnym" (z późniejszymi zmianami), w związku z art. 8 punkt 1 i art. 19 ustawy z dnia 15 marca 2002 "O ustroju miasta stołecznego Warszawy" (z późniejszymi zmianami) nakazuje przewodniczącemu zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

* art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku "O samorządzie gminnym" (z późniejszymi zmianami), w związku z art. 8 punkt 1 i art. 19 ustawy z dnia 15 marca 2002 "O ustroju miasta stołecznego Warszawy" (z późniejszymi zmianami) nakazuje wręcz radnym brać udział w pracach rady gminy i jej komisji

Nie wierzę, aby organizatorzy tej hucpy nie znali tych podstawowych aktów prawnych dotyczących samorządu. Z sobie tylko znanych powodów bawią się w eksperymentatorów rozciągania prawa, chroniąc - jak należy sądzić - swoje partykularne interesy.

Ireneusz Tondera
Radny Dzielnicy Praga Północ
(Lewica i Demokraci)
5283