Chłodnym okiem

Wspólnoty mieszkaniowe - ciąg dalszy

W ostatnim swoim felietonie poruszyłem problem wspólnot mieszkaniowych i materiał ten spotkał się z dużym odzewem wśród Czytelników NGP. Na mój adres mailowy wpłynęło wiele zapytań związanych z tym zagadnieniem. Zadawane mi pytania są różnego kalibru, od bardzo ogólnych, do dość szczegółowych. Na początek pragnę przypomnieć, że szczegółowo problematykę tą reguluje Ustawa z dnia 24.06.1994 r. O własności lokali (z późniejszymi zmianami - tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z 2000r poz. 903). Na niektóre z nich, posiłkując się własną wiedzą i praktyką, postaram się udzielić odpowiedzi. Dziś - spośród wielu - wybrałem pytania, dotyczące wnoszenia opłat i zebrań wspólnoty. Jeden z czytelników pyta, do kiedy trzeba wnosić opłaty we wspólnocie mieszkaniowej i czego one dotyczą. Zagadnienie to regulują art. 14 i 15.1. wspomnianej ustawy, ten ostatni mówi "Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca". Wnoszone opłaty przez członków wspólnoty są jedynie zaliczką na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością. Składają się na nie wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali. Dodać do tego należy wydatki na utrzymanie porządku i czystości, a także wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Ostateczne rozliczenie zaliczek następuje na corocznym zebraniu wspólnoty.

Co zrobić, gdy właściciel lokalu zalega z uiszczeniem opłat - to pytanie padało dość często. Na to pytanie odpowiedzi udziela art. 16. "Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat .... wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego." Warto w tym miejscu przypomnieć, iż osoby, które spełniają określone kryteria bez względu na to, czy zamieszkują w lokalu komunalnym, spółdzielczym czy własnościowym mogą ubiegać się o tzw. dodatek mieszkaniowy na pokrycie opłat.

Pojawiały się pytania, ile razy w roku powinny odbywać się zebrania wspólnoty. Art. 30.1.3. ustawy mówi, iż zebranie ogółu właścicieli powinno odbywać co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Nie przeszkadza to jednak zwoływaniu zebrań częściej, szczególnie, jeśli w trakcie roku pojawiają się sytuacje wymagających decyzji przekraczające uprawnienia tzw. zwykłego zarządu. Warto wiedzieć, iż wspólnota może podejmować także decyzje w innym trybie: art. 23.1. mówi "Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania." Oczywiście, uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów. Nie oznacza to, że przegłosowany udziałowiec jest bezbronny przed decyzją większości. Każdy właściciel lokalu może bowiem zaskarżyć uchwałę wspólnoty do sądu, gdy na przykład uzna, że w istotny sposób narusza ona jego interesy (art. 25.1.) Sąd z kolei może wstrzymać wykonanie uchwały do czasu zakończenia sprawy. Cdn.

Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
5793