Partnerstwo Pragi i Berlina

W czerwcu Federacja Organizacji Służebnych "Mazowia" podsumowała program "Partnerstwo na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk z problemami społecznymi", który od stycznia 2007 realizowany był na Pradze Północ i Pradze Południe. Jego celem było podniesienie jakości pomocy, skierowanej do dzieci, młodzieży i ich rodzin, poprzez poprawę współpracy między podmiotami, pracującymi w tym obszarze: organizacjami pozarządowymi, pracownikami pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, organami sprawiedliwości i władzami dzielnic. O tych sprawach mówiono na comiesięcznych spotkaniach zespołu, złożonego z przedstawicieli tych instytucji. Wymieniono też doświadczenia z partnerami niemieckimi. Przykłady takich form współpracy to Praskie Forum Organizacji Pozarządowych i partnerstwo świetlic terapeutycznych OPS Praga Południe.

Na czerwcowej konferencji koordynatorka Programu, Zofia Olszewska, przedstawiła jeden z efektów "Partnerstwa" - "Informator o placówkach działających na rzecz dzieci i młodzieży w dzielnicach Praga Północ i Praga Południe". Wydanie dofinansował Urząd Dzielnicy Praga Północ. Oprócz wersji "papierowej" Informator ukazał się na CD. Jest aktualizowany.

Joanna Pietrzykowska ze Stowarzyszenia dla Rodzin zaprezentowała program wychowawczy, który włącza dzieci i młodzież w rozwiązywanie konfliktów poprzez negocjacje i mediacje rówieśnicze, przewiduje też tworzenie warszawskiej sieci mediacji rówieśniczych. Projekt ruszy we wrześniu. Jego twórcy liczą, że ten model działań dzieci i młodzieży zaowocuje w przyszłości nowymi pomysłami.

W ramach współpracy z niemiecką Fundacją "Akcja Człowiek", która sfinansował Projekt Partnerstwa, zespół roboczy odwiedził w Berlinie 4 placówki, świadczące pomoc dzieciom i młodzieży: placówkę Związku Parytetowego Berlina, hotel, placówkę zajmującą się profilaktyką i służbę kryzysową w Berlinie. Iwona Jaśkiewicz, naczelnik wydziału spraw społecznych i zdrowia marzy o tym, by na polski grunt przenieść model pracy Związku Parytetowego Berlina i współpracy z władzami samorządowymi. Związek zarządza środkami publicznymi, które dostaje na realizację zadań; bierze udział w negocjowaniu stawek. W placówkach berlińskich są duże powierzchnie do realizacji zadań - tego Warszawa może pozazdrościć.

Z pracą naszych placówek niemieccy goście mieli okazję zapoznać się podczas wizyty w Warszawie. To już czwarty projekt, realizowany z Fundacją "Mazowia" - powiedziała goszcząca na konferencji przedstawicielka Związku Parytetowego - Mam nadzieję, że projekt będzie kontynuowany. Opowiedziała o problemach, z jakimi Związek spotyka się w Berlinie. Jest wiele projektów profilaktycznych na temat uzależnień od papierosów i alkoholu. 1/3 14-latków (głównie chłopcy) przynajmniej raz w tygodniu pije alkohol, wśród 17-latków już 2/3. Co 10. dziecko cierpi na lęki, co 20. na depresję. Policjanci w cywilu kontrolują puby, bary, dyskoteki, placówki kultury. Kontrole nie zastąpią profilaktyki. Ważnymi aspektami tej pracy są: pomoc dla rodzin, by chroniły dzieci przed narkotykami; wzmocnienie całej rodziny; trudna sytuacja dzieci, wychowywanych w rodzinie dotkniętej uzależnieniami (w Niemczech co siódme dziecko wyrasta w takiej rodzinie). W kontekście tych danych Związek Parytetowy z Berlina więcej uwagi poświęcać będzie sygnałom wysyłanym przez dzieci i reagowaniu na nie; podejmie starania, by sprawa uzależnienia w rodzinie przestała być tematem tabu, a stała się tematem debaty publicznej. Te cele umieszczono w programie Związku na lata 2008 - 2010.

Pracując nad ostatnią częścią Projektu "Partnerstwo" zespół roboczy zajął się procedurą umieszczania dziecka w placówkach interwencji kryzysowej, na mocy orzeczenia sądu oraz w przypadkach interwencji nagłej. Sprawy te regulują ustawy: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks Postępowania Cywilnego, ustawa o pomocy społecznej oraz rozporządzenie ministra pracy polityki społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Praktyka pokazała, że w przepisach jest wiele niejasności i sprzecznych interpretacji.

Zgodnie z interpretacją kuratora Sądu Okręgowego, widząc zagrożenie życia i zdrowia, każdy ma obowiązek powiadomić policję, straż miejską. Każde dziecko, które nie może wytrzymać w domu - może przyjść do placówki opiekuńczo-wychowawczej; nie musi mieć zgody na pobyt tam.

Dyskusja na konferencji pokazała, że nie ma w Polsce procedur umieszczania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zespół Projektu, wraz z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie opracuje taką procedurę dla Warszawy

Interdyscyplinarne podejście do problemu, jako wartość Projektu docenił Krzysztof Górski z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Opinię, że praca z rodziną to dobry kierunek, wyraziła też Grażyna Auguścik z OPS Praga Północ.

Nie wszystkie wzorce z Berlina (np. tam w hostelu, na 10 dzieci pracuje 11 osób) można przenieść do Warszawy. U nas prowadzone są działania długofalowe, które dadzą efekty po dłuższym czasie.

Właściwy kierunek działań to kompleksowo podchodzić do spraw rodziny i w nią inwestować - tak dyskusję na konferencji podsumowała Zofia Olszewska. Z materiałami konferencji "Partnerstwo na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk z problemami społecznymi" zainteresowane osoby i przedstawiciele instytucji mogą zapoznać się w naszej redakcji.


K.
7243