Rozmowa z Krzysztofem Buglą, wiceburmistrzem Targówka

Przed pierwszym dzwonkiem

Jakie nastroje towarzyszyć będą rozpoczęciu roku szkolnego na Targówku?

Jak zwykle, trzeba oddzielić dwie sprawy: to, co się dzieje na poziomie dyskusji między związkami zawodowymi nauczycieli a rządem oraz kwestie lokalne, związane z gorącym okresem finiszowania wielu prac remontowych w placówkach oświatowych. Szkoły przygotowują się, by jak najlepiej przyjąć młodzież (szczególnie - dzieci, które pierwszy raz przekroczą szkolne progi), a także rodziców. Pierwsze wrażenie ma duży wpływ na to, jak w przyszłości ułoży się współpraca ze szkołą.

Co z remontami?

Trwa wytężona praca, bo rok 2008 jest drugim z kolei rokiem, w którym na remonty placówek oświatowych przeznacza się na Targówku zdecydowanie większą kwotę niż w latach poprzednich. W bieżącym roku kwota sięga 6 mln zł, w ubiegłym wydaliśmy 5 mln zł, w poprzednich latach 3 – 3,5 mln zł. Nasze placówki są w dość kiepskim stanie technicznym; staramy się nadrobić zaniedbania. Prace remontowe są kosztowne, nie zawsze starcza pieniędzy na inne wydatki, które także chcielibyśmy móc finansować; w pierwszej kolejności musimy naprawiać cieknące dachy czy węzły cieplne. Generalnie – przystąpiliśmy do poprawy stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W tej dziedzinie od wielu lat na Targówku nic nie robiono i teraz musimy czasem prosić o przedłużenie terminów wykonania decyzji straży pożarnej. Na szczęście, nie są to zalecenia, które skutkują zagrożeniem pożarowym; dotyczą np. braku oświetlenia awaryjnego czy hydrantów, wymagających modernizacji.

Z dużych prac remontowych wykonaliśmy w tym roku remonty z modernizacją dachów w 7 placówkach. Ocieplamy 2 przedszkola, w 3 będziemy modernizować węzły cieplne. W przedszkolach kończymy prace, związane z adaptacją tych placówek, która pozwoli na uruchomienie tam dodatkowych oddziałów. Te inwestycje były konieczne z uwagi na stale rosnącą liczbę dzieci przyjmowanych do przedszkoli. Na Targówku rozwija się budownictwo mieszkaniowe, przybywa rodzin, mających małe dzieci. Podobnie sytuacja wygląda na Białołęce, skąd dzieci trafiają również do naszych przedszkoli. Przyjmujemy je, bo żyjąc w jednym mieście nie możemy stawiać słupów granicznych między dzielnicami.

Czy uda się zakończyć wszystkie remonty przed 1 września?

Finiszujemy z modernizacją SP nr 42 przy ul. Balkonowej. Choć zakończenie prac przewidziane jest tam na przełomie roku kalendarzowego, większość robót została wykonana i 1 września dzieci zobaczą kolejny zmodernizowany fragment szkoły. Na zakup nowego wyposażenia do klas lekcyjnych SP nr 42 Zarząd Dzielnicy przeznaczył kwotę 50 tysięcy zł.

Remonty nie przesłaniają nam spojrzenia na potrzebę unowocześniania wyposażenia szkół. Dla każdej z 10 szkół ponadpodstawowych zamierzamy zakupić za 20 tysięcy zł zestaw tablic multimedialnych z rzutnikiem, mających bezpośrednie połączenie z Internetem. Zarząd podjął uchwałę w tej sprawie. Mamy nadzieję, że 27 sierpnia Rada Dzielnicy pozytywnie to zaopiniuje, a na jednej z najbliższych sesji Rady Warszawy sprawa zostanie zaakceptowana. Zdecydowaliśmy się również na zorganizowanie i wyposażenie 4 pracowni integracji sensorycznej w szkołach, które prowadzą nauczanie integracyjne: SP nr 42 na ul. Balkonowej, SP nr 275 na Hieronima, SP nr 206 na Bartniczej oraz w pracowni psychologiczno-pedagogicznej przy ul. Odrowąża. Na te pracownie przeznaczyliśmy kwotę 62 tys. złotych.

Jak Targówek poradzi sobie z zapotrzebowaniem na miejsca w przedszkolach?

Przygotowujemy przetargi na budowę 2 nowych przedszkoli: przy ul. Drewnowskiego, róg Sternhela oraz przy ul. Syrokomli, gdzie po rozebraniu obiektu z płytami elewacyjnymi z azbestocementu, powstanie nowe przedszkole. Do tego czasu dzieci uczęszczać będą do części przedszkolnej SP nr 298 przy ul. Krakusa. Gdy wrócą na Syrokomli, ta część będzie służyła realizacji reformy oświatowej, polegającej na tym, że od 1września przyszłego roku, za zgodą rodziców, a od 2011 roku - obowiązkowo - 6-latki będą chodzić do szkoły podstawowej. Zaczynamy od SP nr 298; w przyszłym roku będziemy dostosowywać kolejne szkoły do tego, by 6-latki czuły się w nich dobrze. Myślimy perspektywicznie. Przyjęliśmy wstępne założenia do opracowania planu rozbudowy sieci placówek oświatowych na rozbudowującym się Targówku. Chcemy zostawić po sobie koncepcje budowy kolejnych placówek, by po 2010 roku z budżetu miasta mogły powstać kolejne obiekty. W tym roku skończymy projekt modernizacji XIII LO, które w listopadzie będzie obchodzić swoje 80-lecie. Niedawno rozstrzygnęliśmy 3 przetargi na modernizację kolejnych boisk przyszkolnych; w przygotowaniu są projekty 2 modernizacji na rok następny. Z tej dziedziny mam dobrą wiadomość: jako jednej z 4 dzielnic udało nam się zakwalifikować do programu "Orlik 2012". W ramach projektu norweskiego WOSiR w najbliższym czasie rozpocznie prace nad budową otwartego, ogólnodostępnego boiska ze sztuczną nawierzchnią na obrzeżach Parku Bródnowskiego, od strony ul. Wyszogrodzkiej.

Co, oprócz inwestycji, daje szkołom Targówek jako organ prowadzący?

- Udało nam się zaktywizować placówki oświatowe w ubieganiu się o środki unijne. 5 naszych projektów oświatowych (3 ze szkół i 2 z przedszkoli) zostało zaakceptowanych formalnie, teraz odbywa się ocena merytoryczna. To otwiera furtkę na dofinansowanie działalności statutowej szkół i przedszkoli w latach 2007 – 2013. Możliwe będzie poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych. Chcemy kontynuować projekty, zaczęte w ubiegłym roku: Spotkania z kulturą i literaturą oraz Klub Samorządowy i imprezy związane z obchodami Roku Stefana Czarnieckiego. Cieszą nas działania, podejmowane przez szkoły, np. Gimnazjum nr 142 przy ul. Olgierda, gdzie uruchomiono "domek ekologiczny" z wykorzystaniem baterii słonecznych, praktycznie - laboratorium, które pokazuje, jak energia odnawialna może być wykorzystywana w życiu codziennym. Liczymy na sukces przyjętego przez nas i przekazywanego szkołom programu edukacji ekologicznej. Chcemy kontynuować działania, związane z popularyzacją historii Targówka i okresu, w którym na Bródnie funkcjonowało Grodzisko. Poświęcona Grodzisku wystawa od września będzie gościła w kolejnych placówkach szkolnych. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy współpracę z dyrektorami naszych szkół, organizując, średnio co 2 miesiące, szkolenia z różnych dziedzin funkcjonowania szkoły czy tych, w których szkoła się porusza: wyniki nauczania, elementy historii czy tradycji lokalnej w programach nauczania, bezpieczeństwo w placówkach, szkolenie z zakresu finansów publicznych.

Jakie uprawnienia ma organ prowadzący wobec placówek oświaty?

- Jako organ prowadzący musimy dbać o autonomię, którą zapewnia szkołom system oświaty. W szkole funkcjonują 3 organy: dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. Organ prowadzący ma swoje kompetencje i uprawnienia, ale w bardzo ograniczonym zakresie. Staramy się nakłaniać szkoły do pewnych działań, ale nie mamy narzędzi administracyjnych, by je do tego zmuszać. Uważam, że to jest słuszne. Słynne "trójki" byłego ministra oświaty pokazały, jak łatwo jest podjąć działania pozorowane, których efektów trudno się potem doszukać. Nie wiem, jak moi dyrektorzy podejdą do sprawy dobrowolności umundurowania dzieci. Zgodnie z przepisami ustawy, to szkoła decyduje o tym, czy uczniowie będą chodzili w jednolitych strojach, czy też nie; czy wyróżnikiem danej szkoły ma być jakiś element stroju, czy nie. Kiedyś dobre szkoły również się tym wyróżniały, a decydowały podmioty, które szkołę prowadziły. Ja się tą sprawą nie zajmuję, ale jestem ciekaw, jak potraktują to szkoły na Targówku.

Dziękuję za rozmowę.


Rozmawiała Zofia Kochan
9879