Dziś nauka, jutro praca

Początek roku szkolnego 2008/2009 otworzył nowy rozdział w historii Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Jagiellońskiej 61. Szkoła istnieje od 1940 roku, wcześniej zajmowała budynek przy ul. Konopczyńskiego i od początku swego istnienia kształciła w zawodach mechanicznych. W 1946 roku nadano jej imię Stefana Starzyńskiego. Po wojnie istniały: Technikum Mechaniczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Zawodowe, Technikum Uzupełniające po szkole zawodowej. Od 1990 roku w skład Zespołu Szkół wchodzą: Technikum Mechaniczne nr 5, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 12, Technikum Uzupełniające po szkole zawodowej nr 23, XXXVI Liceum Ogólnokształcące. Obecnie ZS nr 40 liczy 8 oddziałów, do których uczęszcza 210 uczniów.

Podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego, 1 września podpisano umowę partnerską z firmą Vattenfall Heat Poland S.A. Podpisy złożyli: Stefan Zaraś - dyrektor Elektrociepłowni Żerań, Piotr Gąsiorowski – członek zarządu Vattenfall Heat Poland i Marzena Cieślak – dyrektor departamentu personalnego tej firmy oraz Beata Doroś-Woźniak – dyrektor ZS nr 40. Firma wybrała tę szkołę spośród wielu, ubiegających się o partnerstwo na mocy porozumienia zawartego z Urzędem Miasta o kształceniu w zawodach, związanych z energetyką.

Vattenfall Heat Poland jest największym zagranicznym inwestorem w polskim sektorze elektroenergetycznym. W 1999 roku Vattenfall kupił 55% akcji warszawskich elektrociepłowni. Obecnie udział ten wynosi 75%; 25% ma Ministerstwo Skarbu Państwa. Ciepło sieciowe z VHP dociera do 70% warszawiaków w postaci gorącej wody w kranach i kaloryferach. Produkcja odbywa się w elektrociepłowniach: Siekierki, Żerań i Pruszków oraz ciepłowniach: Kawęczyn i Wola. Planowane są nowe inwestycje. Dyrektor Gąsiorowski powiedział, że firmie VHP zależy, by uczniowie podjęli w niej pracę.

Podpisane porozumienie obejmuje uczniów Technikum Mechanicznego nr 5, którzy będą odbywać praktykę zawodową w Vattenfall Heat Poland, a następnie będą mieli możliwość podjęcia pracy zawodowej w tej firmie. Firma ufundowała stypendium dla uczniów z najlepszą średnią z egzaminów gimnazjalnych i średnią arytmetyczną ze świadectwa gimnazjalnego, a w kolejnych latach o stypendium mogą się ubiegać uczniowie z najlepszą średnią z przedmiotów zawodowych. Vattenfall Heat Poland doposaży pracownie przedmiotów zawodowych oraz zapewni dokształcanie nauczycieli przedmiotów zawodowych.

"Porozumienie to jest ogromną szansą – powiedziała na inauguracji burmistrz Pragi Północ Jolanta Koczorowska. – Dla uczniów to szansa na dobrą pracę i na dobre wykształcenie zawodowe, które otwiera drogę do dalszego kształcenia."

21 września, w ramach Dni Otwartych VHP, uczniowie szkoły z Jagiellońskiej zwiedzać będą Elektrociepłownię Żerań.

K.
4617