Kanał Bródnowski dla ludzi i przyrody

To, co było od lat marzeniem wielu mieszkańców Targówka, Bródna i Zacisza, a także piszących ten artykuł, wreszcie zacznie się spełniać. Od początku obecnej kadencji zagospodarowanie terenów wzdłuż Kanału Bródnowskiego stało się jednym z priorytetów władz samorządowych Dzielnicy Targówek. W okresie minionych dwóch lat udało się pokonać szereg barier, które uniemożliwiały przystąpienie do opracowania i realizacji programu rewitalizacji Kanału Bródnowskiego. Dziś już można powiedzieć, że przystępujemy do realizacji tego programu.

Kanał Bródnowski, wraz z Kanałem Zaciszańskim, Rowem Drewnowskiego oraz siecią rowów melioracyjnych, wybudowany został w celu odbioru wód opadowych z terenów Kawęczyna, Elsnerowa, Zacisza, Bródna i Białołęki. Były to dawne tereny o charakterze rolniczym. Wody opadowe odbierane są z terenu o powierzchni 48,2 km2. Zlewnia Kanału Bródnowskiego pełni również ważne funkcje przeciwpowodziowe, przyrodnicze oraz może pełnić funkcje rekreacyjno - wypoczynkowe. Początek Kanału Bródnowskiego znajduje się na terenie Dzielnicy Rembertów, tuż przy granicy z Dzielnicą Targówek, a ujście do Kanału Żerańskiego na terenie Dzielnicy Białołęka. Całkowita długość Kanału Bródnowskiego wynosi 10,9 km, z czego 7,6 km przypada na Dzielnicę Targówek. Posiadanie tak ważnego obiektu wodnego, stanowi wyzwanie dla władz dzielnicy, tak by został wykorzystany z pożytkiem dla mieszkańców. Rozwój budownictwa mieszkaniowego w rejonie Kanału Bródnowskiego, przyczynił się do podjęcia działań w zakresie wykorzystania tego rejonu w celach rekreacyjnych.

Współpraca Zarządu Dzielnicy Targówek z Komisją Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Targówek oraz merytorycznymi biurami w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w zakresie uporządkowania spraw administracyjno - prawnych dotyczących Kanału Bródnowskiego, zmierza do szczęśliwego końca. Również inicjatywa Zarządu Dzielnicy, popierana przez Radę Dzielnicy Targówek, dotycząca zagospodarowania terenów przykanałowych, zaczyna przynosić efekty. Na styczniowym posiedzeniu Komisji Rozwoju Inwestycji i Ochrony Środowiska zaprezentowana została "Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Kanału Bródnowskiego" (opracowana na zlecenie Dzielnicy Targówek przez architektów krajobrazu – Wojciecha Trzópka i Ewę Donecką – Chmiel). Opracowanie stanowi wstępną koncepcję programowo – przestrzenną zagospodarowania terenów o powierzchni ok. 42 ha wzdłuż Kanału Bródnowskiego na terenie Dzielnicy Targówek (odcinek o długości 7,6 km) w pasie do 10 m od korony Kanału Bródnowskiego na odcinku od Trasy Toruńskiej do torów kolejowych oraz w pasie do 20 m od torów kolejowych do granic Dzielnicy Targówek z Dzielnicą Rembertów. Na terenach przyległych do Kanału Bródnowskiego planowane jest przeprowadzenie ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, wybudowanie stylowych mostków drewnianych przerzuconych przez kanał, urządzenie miejsc z punktami świetlnymi i ławkami do odpoczynku. Uzupełniona zostanie również zieleń w rejonie kanału poprzez dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów.

W rejonie ulicy Bardowskiego, planowana jest budowa zbiornika retencyjnego o powierzchni 1,3 ha, który będzie pełnił rolę magazynu wodnego dla Kanału Bródnowskiego oraz miejsca rekreacyjno – sportowego. Na terenie zbiornika będzie zbudowana przystań dla kajaków, a teren w obrębie zbiornika wyposażony w ciągi spacerowe i włączony do sieci ścieżek rowerowych na terenie Dzielnicy Targówek. Zagospodarowanie rejonu Kanału Bródnowskiego w okolicy ulic Bardowskiego, Skorpiona i Gwarków, będzie miało wpływ na urządzenie terenów leśnych w zakresie ustanowienia ciągów pieszych, ścieżek edukacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Targówek. Duże zainteresowanie społeczne "programem zagospodarowania terenów wzdłuż Kanału Bródnowskiego" świadczy o tym, że zmierzamy we właściwym kierunku, by Kanał Bródnowski, oprócz funkcji odbiornika wód opadowych, pełnił funkcje rekreacyjne.


Wacław Kowalski
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Witold Harasim
Przewodniczący Komisji Rozwoju,
Inwestycji i Ochrony Środowiska

5967