Dialog w toku

Zgodnie z przyjętym w maju regulaminem organizacyjnym, Komisja Dialogu Społecznego na Pradze Północ zbiera się raz w miesiącu, by omówić sprawy zgłaszane przez przedstawicieli praskich organizacji, ważne dla społeczności lokalnej. Prace komisji mają charakter inicjatywno-doradczy.

Na czerwcowym posiedzeniu komisja zajęła się m.in. sprawą Wybrzeża Helskiego. Miejscy urzędnicy chcą poszerzenia tej ulicy z 2 do 4 pasów ruchu; zdaniem ekologów i praskich organizacji lepszym rozwiązaniem byłoby zagłębienie Wybrzeża w półtunelu i zlokalizowanie tu Muzeum Przyrodniczego. Mieczysław Reksnis, dyrektor Miejskiego Biura Drogownictwa i Komunikacji ocenia ten pomysł jako nierealny, bo zbyt drogi. Miasto nie powiedziało na razie ostatniego słowa. Zarząd dzielnicy będzie o tym rozmawiał - zapowiedział na posiedzeniu komisji wiceburmistrz Artur Buczyński.

Kolejnym tematem był Program "Kolorowa Praga", który dopiero powstaje i ma szansę na zaakceptowanie przez Urząd Miasta. Obejmuje projekty społeczne, związane z EURO 2012, a także: "Gospodarz dzielnicy", "Zielone podwórko", "Festiwal Praski", "Jarmark Praski".

O Programie "Kolorowa Praga" opowiedziała na lipcowym spotkaniu Ewa Bacia z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta. Jako koordynatorka programu popularyzuje go i zbiera pomysły. EURO 2012 będzie impulsem do rewitalizacji Pragi. Jesienią Centrum Komunikacji Społecznej ogłosi konkurs na projekty rewitalizacji społecznej wybranych dzielnic. Praga Północ i Praga Południe będą traktowane całościowo. Organizacje pozarządowe z obydwu dzielnic będą mogły składać wnioski na dofinansowanie swoich projektów. Na temat pomysłów na wykorzystanie Stadionu Narodowego zostanie przeprowadzony sondaż. Będzie też konkurs "Europa dla obywateli", z udziałem gości z Wiednia, Berlina i Wilna. Janusz Owsiany zaproponował uzupełnienie tej listy o gości z Francji, Maria Pokój - o Holendrów.

Wstępem do dyskusji na temat ochrony zabytków na Pradze była informacja o spotkaniu, jakie na ten temat odbyło się w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ. Stan Młynów Michla czy płyty betonowe położone zamiast kostki na ul. Kawęczyńskiej to przykłady, nie napawające optymizmem. Być może, to skutek okrojonego budżetu, że Zarząd Gospodarki Nieruchomościami jest postrzegany jako dewastator.

"Opieka nad zabytkami jest nieskuteczna" - stwierdził Antoni T. Dąbrowski. Potrzebna jest ścisła współpraca między wszystkimi administratorami obiektów zabytkowych. Już na etapie planowania remontów możemy skutecznie zapobiec dewastacji. Pomożemy naszą wiedzą ZGN-om, co należy chronić. Zorganizujemy szkolenie dla pracowników."

Janusz Sujecki nazwał skandalem oklejanie styropianem zabytkowych budynków; ten proceder trzeba przerwać na poziomie całej Warszawy. Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego podjęła dwie uchwały. W pierwszej wyraziła zadowolenie z faktu dokonania przez Wojewódzki Urząd Konserwacji Zabytków wpisów do rejestru zabytków zespołów architektonicznych ulicy Targowej i Brzeskiej. Wobec braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tych obszarów - jest to najwłaściwsza forma ochrony dziedzictwa kulturowego i tożsamości Pragi. Wpis ten powinien być uzupełniony o szczegółowy wykaz wartości zaleceń konserwatorskich i wartości chronionych.

Nieużytkowane, pozbawione stałego dozoru obiekty zabytkowe na Pradze (w szczególności - poprzemysłowe) podlegają błyskawicznej dewastacji. Brak stałego dozoru takich obiektów sprzyja rozwojowi patologii społecznych. Z tych przesłanek zrodził się, zawarty w drugiej uchwale KDS, apel do władz m.st. Warszawy i do Stołecznego Konserwatora Zabytków o ustanowienie nakazu obowiązkowego, stałego dozoru nieużytkowanych obiektów zabytkowych, należących do miasta, a także o ustanowienie funduszu Stołecznego Konserwatora Zabytków, przeznaczonego na dotacje na dozór i zabezpieczenie wspomnianych obiektów, należących do innych podmiotów. Działania miasta i zarządu dzielnicy, we współpracy z lokalnymi NGO powinny zapewnić zagospodarowanie obiektów zabytkowych na cele kulturalno-społeczne lub inne (prywatni inwestorzy), co skutecznie zabezpieczy je przed zniszczeniem.

Uchwała została przekazana prezydentowi i Radzie Warszawy, zarządowi i Radzie Dzielnicy Praga Północ oraz Konserwatorom Zabytków: Stołecznemu i Wojewódzkiemu. Kolejny temat, "Polityka Dzielnicy w zakresie gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym i lokalowym", przedstawiony przez Bożenę Salich, dyrektora ZGN Praga Północ, wywołał wiele szczegółowych pytań, np. o możliwości bezprzetargowego przekazywania lokali stowarzyszeniom.

Zdaniem Komisji Dialogu Społecznego, dla Pragi potrzebny jest specjalny program czynszowy, który uwzględni zróżnicowanie warunków najmu lokali użytkowych w zależności od ich położenia, rodzaju działalności, jaka ma być w nim prowadzona oraz stanu technicznego lokalu.

Tomasz Peszke zaproponował, by tą sprawą zajął się zespół roboczy z udziałem członków Komisji Dialogu Społecznego, wiceburmistrza Buczyńskiego, może także prezydenta Warszawy.

Potrzebę zmian w relacjach między władzami miasta a organizacją działającą w sferze publicznej pokazuje informacja, podana przez Janusza Owsianego ze Stowarzyszenia Monopol Warszawski. Dwa lata temu Stowarzyszenie otrzymało lokal przy ul. Ząbkowskiej 36, w którym zorganizowało Punkt Informacji dla Przewodników Praskich INFO PRAGA. Urząd miasta obiecał wspomóc tę działalność dotacją, refundować część etatu; Dzielnica - doposażyć tablicą ogłoszeniową. Obietnice nie zostały dotrzymane.

Mimo wszystko, INFO PRAGA będzie funkcjonować codziennie w godz. 10 - 14.

Oczekiwany finał tej sprawy pokaże, czy urząd miasta poważnie traktuje dialog społeczny i rewitalizację społeczną Pragi.


K.

7626