Wokół Rembielińskiej

Podczas uroczystego otwarcia zmodernizowanej Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Rembielińskiej 8 dowiedzieliśmy się, że z winy SM "Bródno" pacjenci i obsługa medyczna nie mają dostępu do miejsc parkingowych, a podjechać do wejścia nie mogłaby nawet karetka pogotowia ratunkowego. O wyjaśnienia na temat przyczyn tego stanu i możliwości rozwiązania problemu poprosiliśmy Sławomira Antonika, zastępcę burmistrza Dzielnicy Targówek, przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno".

Problem narastał przez lata. Przy podziale, a właściwie przy wydzieleniu się SM "Bródno" z RSM "Praga", nastąpiło przekazanie do SM "Bródno" obiektu, użytkowanego przez przychodnię. Jest to budynek położony na działce, objętej porozumieniem między Dzielnicą Praga Północ a SM "Bródno" - jako teren spółdzielni. Obiekt został wprowadzony do dokumentacji finansowo-księgowej spółdzielni. Te informacje trudno kwestionować - widziałem tabele amortyzacyjne, sprawdziłem, czy jest opłacany podatek od nieruchomości od tego obiektu. Problem polega na tym, że do roku 1996 ZOZ Bródno miał podpisaną ze spółdzielnią umowę najmu. Ta umowa została, oczywiście, rozliczona.

W roku 2002 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję komunalizacyjną, stwierdzającą, że właścicielem gruntu jest miasto stołeczne Warszawa i tak jak w przypadku wszystkich gruntów komunalnych - właścicielem powinien być samorząd terytorialny, czyli właściwa gmina. Właścicielami mogą być osoby fizyczne, jak również osoby prawne. W tym okresie obowiązywała zasada sprawdzenia, czy grunt był przedmiotem zabudowy komunalnej, czy stanowił własność Skarbu Państwa; wtedy w trybie decyzji komunalizacyjnej to władanie było przekazywane samorządowi terytorialnemu. Wskutek pomyłki, albo na podstawie nie do końca sprawdzonych informacji, w decyzji z 2002 roku znalazło się stwierdzenie, że zabudowa znajdująca się na tej działce gruntu również stanowi własność miasta. Decyzja ta została zaskarżona. W Ministerstwie Infrastruktury toczy się postępowanie wyjaśniające. Z najnowszych informacji, które uzyskałem od pełnomocnika SM "Bródno", wynika, że decyzja ta została w trybie administracyjnym uchylona, jako wydana niezgodnie z prawem. Dokument, który określa zakres bezpodstawności omawianej decyzji, ukaże się w drugiej połowie lutego. Wtedy można będzie więcej powiedzieć na ten temat. Na pewno sytuacja się wyjaśni, jeśli chodzi o wskazanie władającego, bądź unieważnienie decyzji w pełni.

Jak wygląda sprawa administrowania tym terenem? Na mocy porozumienia między Dzielnicą Praga Północ (Targówek wchodził w tę strukturę) a SM "Bródno" - regulacja stanów prawnych nieruchomości na terenie Bródna i gruntów, którymi administruje spółdzielnia, miała zakończyć się z końcem 1996 roku. Teren, o którym mówimy, objęty był tym porozumieniem. Zostały tam zaznaczone granice, wprawdzie nie działek ewidencyjnych, lecz terenu jako obszaru. Minęło 14 lat i teren nadal jest nie uregulowany prawnie.

Przeprowadziłem rozmowę z kierownikiem administracji osiedla "Wysockiego". Jest on zobowiązany do należytego administrowania terenami, które wchodzą w skład terenów zajętych przez SM "Bródno". W swojej ewidencji księgowej ma budynek przy ul. Rembielińskiej 8; teren przyległy również musi być przez niego administrowany. Miejsca postojowe przy budynku wymalowano, by uporządkować parking. Dotychczas mieszkańcy ustawiali samochody, jak chcieli; utrudniało to ruch i porządkowanie terenu, a także funkcjonowanie przychodni. Ideą było rotacyjne funkcjonowanie miejsc w otoczeniu przychodni: wieczorem, w nocy, nad ranem i w weekendy korzystaliby z nich mieszkańcy; jadąc do pracy - zwalnialiby miejsca, by mogli z nich korzystać pacjenci. Zima, zwłaszcza tak śnieżna jak w tym roku, zweryfikowała te plany; użytkownicy tych miejsc w większości pozostawiali samochody na całą dobę. Mam zapewnienie kierownika administracji osiedla, że gdy tylko będzie to możliwe, "wykopertuje" podejścia i podjazdy dla karetek, co umożliwi pacjentom i zespołom ratunkowym bezpośredni dostęp do wejścia do przychodni. Dalsze czynności, związane z bieżącym funkcjonowaniem przychodni, dyrekcja ZOZ Bródno powinna uzgodnić z zarządem SM "Bródno" lub jej pełnomocnikiem. Dziękujemy za przekazane informacje. O podejmowanych decyzjach i działaniach będziemy informować na bieżąco.


Zofia Kochan

6181