Jak wygrać z dekretem Bieruta

Materiał opracowany na podstawie informacji Rady Osiedla Targówek Fabryczny

7 lutego na plebanii przy kościele Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Ziemowita 39 odbyło się spotkanie mieszkańców osiedla Targówek Fabryczny, zainteresowanych uregulowaniem stanu prawnego gruntów przejętych przez miasto dekretem Bieruta.

Przewodnicząca Rady Osiedla Hanna Nerć nawiązała do podejmowanych przez Delegaturę Biura Nieruchomości czynności zmierzających do odebrania mieszkańcom osiedla nieruchomości, przejętych przez m.st. Warszawa na mocy dekretu z dnia 26.10.1945 r., a właściwie nacisków wobec mieszkańców, których celem jest usuniecie ich z miejsca zamieszkania i wydania delegaturze dorobku całego ich życia. Straszenie wyrzuceniem na bruk, obciążenie karami za bezumowne korzystanie z gruntu i odsetkami za zwłokę stało się powszechnymi praktykami stosowanymi przez urząd wobec mieszkańców.

Mieszkańcy, przeciwko którym delegatura wytoczyła swoje "działa" to w większości ludzie mieszkający na tym terenie od wielu dziesiątek lat. Nie są to kryminaliści i degeneraci, którzy zajęli "na dziko" czyjeś nieruchomości i dziś nie mają zamiaru ich opuścić. Albo sami budowali tu domy, dbali o nie i utrzymywali je bez pomocy państwa, albo są następcami prawnymi, jeszcze od czasów przedwojennych. Pomimo dekretu bierutowskiego ich prawa do tych nieruchomości były honorowane, nawet przez władze komunistyczne. Ludzie ci płacili podatki, a nikt przez cały ten czas nie żądał od nich wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z działek. Żądanie wydania nieruchomości, straszenie sądem, eksmisją czy odsetkami są metodami bezdusznymi. Wiele z tych osób swoje kontakty z urzędem w tej sprawie przypłaciło zdrowiem.

Jedynym rozwiązaniem dla mieszkańców osiedla, chcących odzyskać swoją nieruchomość jest obecnie sądowa droga o zasiedzenie. Ponieważ nie ma innej możliwości, kilka rodzin na przestrzeni ostatnich 5 lat zmuszonych było podjąć takie działania i nabyło zasiedzenie decyzją sądu.

Powodów do zadowolenia jednak ci mieszkańcy nie mają, ponieważ urząd, chcąc ukarać ich za niepodpisanie umowy dzierżawy, wystosował do nich pisma, nakazujące w terminie jednego miesiąca zapłatę kary za bezumowne korzystanie z gruntu, w dodatku w złej wierze, grożąc sankcjami w postaci odsetek za nieterminową zapłatę.

Dyskusja przebiegała w bardzo gorącej atmosferze. Zebrani nie szczędzili słów goryczy, rozczarowania, żalu i bezsilności wobec urzędu. Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości jest obecnie najważniejszą sprawą dla wszystkich osób obecnych na spotkaniu (osoby zamieszkałe przy ulicach: Szklanej, Grobelskiej, Hutniczej, Wszeborskiej, Dziewanny, Ołyckiej, Żmudzkiej, Sterdyńskiej, Klementowickiej, Naczelinikowskiej, ks. Ziemowita).

Na zakończenie zebrania mieszkańcy zgłosili wiele wniosków, które ich zdaniem powinny zostać przekazane do urzędu w celu znalezienia najlepszego rozwiązania tego niezwykle trudnego problemu. Najważniejsze z nich to:

1. należyte i wyczerpujące informowanie mieszkańców o wszystkich możliwościach przywrócenia własności nieruchomości przejętych na mocy dekretu Bieruta, a nie tylko wymuszanie podpisania umowy dzierżawy (5 lat temu tak było);

2. prowadzenie spraw, w tym również formułowanie pism, w sposób odpowiedni, to znaczy niestraszenie ludzi eksmisją, sądem, odsetkami, karami itp., ponieważ adresatami tych pism są w przeważającej liczbie ludzie starsi, którzy nie są kryminalistami i degeneratami, nikomu gruntu nie ukradli i nie zasłużyli sobie na takie traktowanie;

3. umożliwienie wykupu nieruchomości bez konieczności wcześniejszego podpisania umowy dzierżawy, stosując uchwałę o bonifikatach;

4. uruchomienie ścieżki oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste;

5. bezwzględne odstąpienie urzędu od pobierania opłat na bezumowne korzystanie z gruntu, z uwagi na absolutną bezzasadność takich działań.

Obecny na spotkaniu przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek Zbigniew Poczesny, po wysłuchaniu przedstawionych przez mieszkańców problemów i złożonych wniosków, zaproponował dostarczenie ich do urzędu, w celu dokładniejszego zapoznania się z nimi, a co za tym idzie - spowodowania podjęcia przez urząd kroków w kierunku ich rozwikłania z korzyścią dla mieszkańców.

W kolejnym spotkaniu, 14 lutego, uczestniczyło ponad 60 mieszkańców osiedla Targówek Fabryczny oraz pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. koordynowania procesu przerywania zasiedzeń gruntów m.st. Warszawy Zbysław Suchożebrski, zastępca burmistrza Dzielnicy Targówek Krzysztof Bugla, naczelnik Delegatury Biura Gospodarowania Nieruchomościami Ewa Witecka i radca prawny Bogumiła Kowalska.

Pełnomocnik prezydenta przedstawił ogólną sytuację dotyczącą stanu prawnego gruntów przejętych przez miasto dekretem Bieruta. Zachęcał wszystkich zainteresowanych do wizyty w Biurze Nieruchomości oraz w Biurze Pełnomocnika, w celu dokładnego przeanalizowania indywidualnych spraw i znalezienia najlepszego rozwiązania dla mieszkańców. Zapewniał obecnych o dobrej woli urzędu w kwestii rozwiązania tych trudnych, ludzkich spraw. Naczelnik Ewa Witecka podtrzymała wcześniejsze stanowisko w kwestii podpisywania umów dzierżawy, jako jedynej drogi uregulowania spraw własności. Poinformowała także, że każdy, kto zgłosi się do Biura Nieruchomości otrzyma wykaz aktów prawnych, regulujących sprawy własności gruntów, a także otrzyma wydruk z propozycjami różnych możliwości załatwienia sprawy.

Mieszkańcy nie potrafią zrozumieć, dlaczego zmuszani są do oddania dorobku swojego życia, swoich rodziców czy dziadków. Kiedyś przecież już raz zapłacili za swoje nieruchomości, a dziś mają termin jednego miesiąca na wydanie nieruchomości, tylko nikt nie wskazuje im dokąd mają się udać po opuszczeniu swoich nieruchomości. Dyskusja przebiegała w bardzo gorącej atmosferze i była bardzo burzliwa.

Po wysłuchaniu dyskusji mieszkańców głos zabrał wiceburmistrz Krzysztof Bugla, który zanotował zgłaszane problemy i zobowiązał się do przedstawienia ich podczas posiedzenia zarządu dzielnicy.

Po zakończeniu dyskusji mecenas Bogumiła Kowalska wskazała, iż najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z Uchwały nr LXXXIII/2753/2006 Rady Miasta stołecznego Warszawy z 19 października 2006 roku i zakup lub zerwanie umowy użytkowania wieczystego z bonifikatą 99%, 97% lub złożenia do sądu wniosku o zasiedzenie. Natomiast proponowane umowy dzierżawy są bardzo niekorzystne dla mieszkańców. Spotkanie zakończyło się ustaleniem, że:

- burmistrz Krzysztof Bugla przedstawi bolące sprawy wydania nieruchomości i opłat za bezumowne korzystanie z gruntów zarządowi dzielnicy i Prezydent Warszawy;

- mieszkańcy uzyskają z Biura Nieruchomości wszechstronne informacje dotyczące możliwości załatwienia swojej sprawy oraz wykaz aktów prawnych w przedmiotowej sprawie;

- Urząd zmieni sposób komunikowania się z mieszkańcami (zamiast gróźb – wszechstronne informacje). Spotkanie zakończyła przewodnicząca Rady Osiedla ustaleniem, że następne spotkanie poświęcone powyższym tematom odbędzie się, zgodnie z sugestią pełnomocnika, za około 5 miesięcy.


Oprac. K.

9059