Stop uzależnieniom i przemocy

Choć brakuje szczegółowych danych i pełnej informacji na temat skali problemu uzależnień i ilości rodzin i osób dotkniętych dysfunkcjami spowodowanymi przez alkoholizm, narkomanię czy przemoc, to jednak cząstkowe dane znamy. Problemy, sytuacje kryzysowe rodzin, brak zaradności życiowej, przemoc, problemy z prawem - te dane są gromadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Policję, Straż Miejską, szkoły i organizacje pozarządowe w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami.

Białołęcki SPZOZ nie ma poradni leczenia uzależnień, ale ma wśród swych pacjentów dwie osoby z chorobą alkoholową, leczące się - jak można domniemywać - na schorzenia ogólne spowodowane przez tę chorobę. Wobec braku konkretnych danych pojawiają się pytania o zasadność powoływania poradni leczenia uzależnień, aczkolwiek mieszkańcy sami sygnalizują taką potrzebę, przede wszystkim w odniesieniu do choroby alkoholowej. Świadczy o tym również spora ilość porad w ramach Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki Alkoholowej.

Lokalny Program Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy jest konstruowany każdego roku, na podobnych zasadach, więc nie jest nadużyciem przytoczenie badań skuteczności programu profilaktyki, przeprowadzonych w Białołęce w 2007 roku, przez lubelską fundację, na reprezentatywnej grupie mieszkańców. Respondenci najwyżej ocenili wówczas imprezy promujące zdrowy styl życia i organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, generalnie uznając wszelkie działania profilaktyczne jako zasadne. Te zaś, z którymi najłatwiej dotrzeć do odbiorców, to wedle respondentów działania informacyjne, imprezy sportowo - kulturalne i programy profilaktyczne w szkołach. Za te, z którymi najtrudniej dotrzeć do odbiorców, respondenci uznali spektakle profilaktyczne w szkołach, kampanie informacyjno - edukacyjne i zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach i szkołach. Młodzi ludzie wskazywali na potrzebę zorganizowania czasu wolnego spędzanego poza szkołą. Wyniki tych badań uznano za cenne i są one podstawą tworzenia konkretnych programów.

W kreowaniu i realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy biorą udział Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Centrum Aktywności Lokalnej, Komisariat Policji, VI Oddział Terenowy Straży Miejskiej, organizacje kościelne i pozarządowe, domy dziecka. Istotna jest rola Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W dzielnicy działają trzy świetlice z programem wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. wskutek alkoholizmu jednego lub obojga rodziców. Dwie świetlice, przy Ciupagi i Marywilskiej, prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, jedną przy Światowida - Praskie Stowarzyszenie dla Rodzin.

A oto jak przedstawiają się statystyki za rok 2009 (informacje pochodzą z danych policji, straży miejskiej i OPS). Policjanci nałożyli 166 mandatów za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, z 8 wnioskami o ukaranie do sądu. Straż miejska odnotowała 30 osób kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 827 osób pod wpływem alkoholu, 780 pijących w miejscach publicznych, 20 nieletnich po spożyciu alkoholu i 12 po użyciu narkotyków, 14 przypadków awantur domowych. Z danych OPS wynika, że udzielono pomocy 286 osobom w rodzinach z problemem alkoholowym, 29 osobom w rodzinach narkomanów i 116 osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Podstawowy cel Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy to ograniczenie występowania negatywnych zjawisk, będących konsekwencją nadużywania i uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, a także przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Realizacja tego celu odbywa się na wielu płaszczyznach - profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, przez organizowanie imprez i kampanii informacyjnych, promowanie zdrowego stylu życia i abstynencji, finansowanie świetlic socjoterapeutycznych, obozów profilaktycznych, dofinansowanie szkoleń dla pedagogów i nauczycieli (powinni umieć reagować na wczesne symptomy uzależnień i przejawy przemocy) i wiele innych działań.


(egu)
6173