O planie okolic Dworca Wschodniego

20 maja odbyło się spotkanie zorganizowane przez Związek Stowarzyszeń Praskich wspólnie z Urzędem Dzielnicy Praga Północ na temat projektu planu zagospodarowania okolic Dw. Wschodniego, obejmującego ważny obszar w centrum miasta na terenie dwóch dzielnic - Pragi Północ i Pragi Południe.

Spotkanie miało służyć podsumowaniu wiedzy z wcześniejszych spotkań konsultacyjnych w celu ułatwienia opracowania uwag do planu przez organizacje, przedsiębiorców i mieszkańców.

Otwierając spotkanie Antoni Dąbrowski, prezes Związku Stowarzyszeń Praskich, podkreślił potrzebę nawiązania do najlepszych europejskich rozwiązań w zakresie projektowania centrów miast, co wiąże się przede wszystkim z koniecznością praktycznej realizacji preferencji dla pieszych, rowerów i komunikacji zbiorowej, przy koniecznym ograniczaniu ruchu samochodów, preferencji zapisanych w strategicznych dokumentach miejskich.

Swoje uwagi przedstawił współorganizator spotkania Tomasz Peszke z Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców "Michałów". W wyniku realizacji planu w obecnej formie, zakładającego intensyfikację zabudowy, zniknie wiele istniejących terenów zielonych. W połączeniu z dużymi inwestycjami drogowymi (ul. Tysiąclecia, Trasa Świętokrzyska) spowoduje to znaczne pogorszenie życia mieszkańców Pragi, czego nie uwzględniono także w ocenie oddziaływania na środowisko proponowanych rozwiązań.

Stracono również szansę na nowoczesne zaprojektowanie bezkolizyjnego wyjścia z dworca, zarówno od strony północnej, jak i południowej. Plan jest dostosowany do projektów obu tras przelotowych, które koncentrowały się wyłącznie na parametrach drogowych, z pominięciem jakości przestrzeni miejskiej. W efekcie pasażerowie zamiast atrakcyjnego placu dworcowego otrzymają szeroką i trudną do pokonania arterię. Po stronie południowej także nie uda się stworzyć przestrzeni publicznej, bowiem istniejące tam rudery są chronione jako zabytki. Swoje zdziwienie tym faktem wyraziła Ewa Komendowska ze Stowarzyszenia Creo, na co dzień zajmująca się ochroną zabytków.

Uwagi do projektu planu przedstawiło także Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, upominając się o ścieżki rowerowe i ciągi piesze, wskazując jednocześnie, że żadne z proponowanych rozwiązań nie musi się wiązać z koniecznością wyburzeń. Wystarczy zawęzić projektowane szerokie ulice. Szczegółowe uwagi dotyczyły m.in. znacznego ograniczenia wysokości budynku punktowego projektowanego u wylotu ul. Zielenieckiej, który miał mieć aż 160 m, a także przesunięcia linii zabudowy pierzejowej na ul. Kijowskiej, co odsunęłoby planowaną zabudowę od Kijowskiej 11.

Przeciwko jakiejkolwiek zabudowie tego odcinka protestują jednak mieszkańcy najdłuższego budynku w Warszawie, postulując pas zieleni ochronnej zamiast kamienic, które pierwotnie miały powstać 20 metrów od ich okien. Przedstawiciele mieszkańców zebrali już kilkaset podpisów przeciwko propozycji zawartej w planie zagospodarowania.

Choć na spotkaniu zabrakło projektantów, przedstawiciele Stołecznego Biura Planowania i Rozwoju skrzętnie notowali wszelkie uwagi. W tym tygodniu wyrazi je także Rada Dzielnicy Praga Północ.

Opinie i wnioski do planu należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2010 r.


Kr.
5317