Pomoc społeczna 2009

Sprawozdanie z działalności białołęckiego Ośrodka Pomocy Społecznej, znalazło się - jak co roku - w programie majowej sesji rady dzielnicy. Z danych statystycznych i analizy porównawczej wynika, że w Białołęce na jednego pracownika socjalnego przypada największa spośród stołecznych dzielnic liczba mieszkańców.

Białołęka zajmuje obszar 74 km2 i jest drugą co do wielkości - po Wawrze - dzielnicą Warszawy. W dzielnicy jest dziś zameldowanych 82,6 tys. osób. Do tej liczby należy dodać kilkanaście tysięcy osób mieszkających w Białołęce bez meldunku. Średnia gęstość zaludnienia jest dość niska i wynosi lekko ponad tysiąc osób na km2, przy czym warto przypomnieć, że Białołęka dzieli się na dwie strefy. Jedna to ta z osiedlami o zabudowie wielomieszkaniowej i tzw. zielona, z kompleksami domów jednorodzinnych. W części z zabudową wysoką gęstość zaludnienia wynosi 2 tys. osób na km2, zaś w części zielonej na jednym kilometrze kw. mieszka średnio zaledwie 300 osób. Najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym - 19 - 60 lat.

Walory - w szczególności przyrodnicze - Białołęki są powszechnie znane - bliskość Wisły, kanały i port, liczne tereny zielone, lasy i unikatowe wydmy. Białołęka stała się modna dzięki powyższym atutom, ale również dzięki temu, że powstaje tu wiele nowych osiedli mieszkaniowych, którym towarzyszy infrastruktura drogowa, budowane są szkoły i przedszkola. Niejakie problemy stwarza komunikacja z resztą stolicy, ale w nieodległej perspektywie czasowej, po modernizacji Modlińskiej i wybudowaniu Mostu Północnego problemy częściowo znikną.

Z danych Urzędu Pracy m.st. Warszawy wynika, że na koniec 2009 zarejestrowanych było 1317 osób bezrobotnych - 616 mężczyzn i 701 kobiet, mieszkańców Białołęki. Stopa bezrobocia w dzielnicy wynosiła w grudniu 2009 - 1,59% i była relatywnie niska, jeśli porównać ją ze średnią krajową - 11,9% (dane na grudzień 2009). Odnotowano jednak spory wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do roku 2008. Bezrobocie wśród kobiet wzrosło o 42%, zaś wśród mężczyzn o 53%. I to właśnie głównie w związku z pozostawaniem bez pracy Ośrodek Pomocy Społecznej otoczył opieką i udzielił wsparcia 196 rodzinom. Działania pracowników socjalnych skutkowały całkowitym usamodzielnieniem się 32 rodzin, co należy uznać za spory sukces, jako że osoby bezrobotne podjęły pracę. Problem bezdomności dotknął w ubiegłym roku 35 rodzin wieloosobowych, w tym 84 dzieci i 130 osób samotnych. Te właśnie rodziny i osoby korzystały ze wsparcia OPS. Na pomoc i wsparcie mogły również liczyć rodziny, w których występuje problem niepełnosprawności, a było ich 425. Poza pomocą materialną, usługową, pomocą w postaci gorącego posiłku udzielano wsparcia w formie pracy socjalnej, poradnictwa prawnego i psychologicznego oraz aktywizacji zawodowej.

Pomoc społeczna realizuje się m.in. poprzez przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych przez ustawy, pracę socjalną, zapewnianie socjalnej infrastruktury, analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, rozpoznawanie potrzeb i realizację zadań z nich wynikających. Wykonanie budżetu OPS za rok 2009 w ponad 99 procentach (jeśli chodzi o wydatki) świadczy o dobrym wykorzystaniu środków. 64 osobom - bezrobotnym, chorym i niepełnosprawnym - wypłacono zasiłki okresowe. 130 osób otrzymało stałe zasiłki, 371 dzieci i 52 osoby dorosłe skorzystały z darmowych posiłków. Ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 1375 rodzin (3293 osoby) i niestety jest to znaczący wzrost w stosunku do roku 2008. 822 osoby otrzymały zasiłki celowe i celowe specjalne z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, odzieży, pokrycie kosztów leczenia, opłacenie czynszu, energii elektrycznej i gazu, zakup wyprawek szkolnych dla dzieci, pokrycie kosztów wyjazdu na kolonie, obozy i na turnusy rehabilitacyjne.

W grudniu ubiegłego roku zakończył się projekt systemowy Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowany przez OPS i współfinansowany ze środków unijnych (Europejski Fundusz Społeczny). 1 marca tego roku rozpoczęła się trzecia edycja tego projektu z udziałem 19 rodzin. Opisaliśmy tylko niewielką część zadań, które realizuje białołęcki OPS. Ogrom pracy, którą wykonuje kadra ośrodka jest imponujący. Pracownicy mogą się pochwalić wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Na 46 zatrudnionych osób 24 mają wyższe wykształcenie - w tym 6 osób wyższe magisterskie i studia podyplomowe. 13 pracowników ma wykształcenie pomaturalne. Warunki pracy nie są zbyt komfortowe, bowiem ośrodek funkcjonuje w czterech lokalach - przy Antalla 4, Van Gogha 7, przy Porajów 14 i Śreniawitów 4.


(egu)
6514