Tramwajem na Tarchomin

14 minut - tyle w 2011 roku potrwa przejazd z pętli przy ul. Mehoffera do metra na Młocinach. Podróż z Winnicy - dwa lata później - 21 minut. Cała trasa od ulicy Marymonckiej do pętli Winnica liczyć będzie ok. 7 kilometrów, natomiast odcinek od Trasy Mostu Północnego - 4,4 km.

Na odcinku trasy wzdłuż ulicy Światowida przewidziano 7 przystanków. W 2011 roku pasażerowie pojadą do pętli tymczasowej przy ul. Mehoffera, a w 2013 do pętli na Winnicy.

- Przystanek Myśliborska (skrzyżowanie ulic Światowida i Myśliborskiej)

- Przystanek Ćmielowska (skrzyżowanie ulic Światowida i Ćmielowskiej)

- Przystanek Mehoffera (skrzyżowanie ulic Światowida i Mehoffera) - tu pasażerowie wysiądą w 2011 roku. Dwa lata później pojadą odcinkiem do Winnicy. Na tym odcinku przewidziano:

- Przystanek Stefanika (skrzyżowanie ulic Światowida i Stefanika)

- Przystanek Ordonówny (skrzyżowanie ulic Światowida i Ordonówny)

- Przystanek Strumykowa (skrzyżowanie ulic Światowida i Strumykowej)

- Przystanek Leśnej Polanki (skrzyżowanie ulic Światowida i Leśnej Polanki/Plac Światowida)

- Pętla Winnica (w okolicy ulicy Poetów) - jej lokalizacja powiązana jest z projektem rozbudowy ul. Modlińskiej, w tym utworzenia jej węzła z ulicami Światowida i Mehoffera-bis.

Wariant społeczny - tak się nie da

Planowany przebieg linii tramwajowej na Tarchomin jest optymalny. Projekt forsowany przez grupę mieszkańców Winnicy - potocznie nazywany wariantem społecznym - był szczegółowo analizowany. O braku możliwości jego realizacji decydują istotne względy merytoryczne. Po pierwsze - znacząco wyższe byłyby koszty realizacji inwestycji. Wariant inwestora przewiduje wykupienie od osób prywatnych działek przeznaczonych pod zabudowę siedliskową. W wariancie społecznym konieczne byłoby odkupienie od dewelopera gruntów przewidzianych pod budownictwo wielorodzinne. Jak wysoka byłaby to podwyżka wystarczy porównać rynkowe ceny obu tych rodzajów nieruchomości.

Ponadto wariant społeczny przewiduje poprowadzenie linii tramwajowej wzdłuż ulicy Sprawnej, a w projekcie inwestora trasa przecina jedynie ul. Poetów. Konieczna zatem byłaby bardzo kosztowna przebudowa podziemnych instalacji na długim odcinku ulicy, a nie tylko na jednym skrzyżowaniu. Po drugie - przebieg trasy według propozycji grupy mieszkańców koliduje z obiektami, których charakter stawia pod znakiem zapytania zasadność lub wręcz uniemożliwia poprowadzenie linii. W wariancie społecznym konieczne byłoby wyburzenie nowych budynków (w wariancie inwestorskim - starej zabudowy w złym stanie technicznym). Na drodze stoi także wpisany do rejestru zabytków budynek garbarni oraz Spółdzielnia Pracy Inwalidów Inspol. Koszt społeczny pozbawienia osób niepełnosprawnych możliwości pracy, a tym samym środków do życia, będzie znacznie wyższy niż koszt wyburzenia budynków.

Po trzecie - wariant społeczny jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Winnicy Północnej, z planem rozbudowy ulicy Modlińskiej, dla którego w ubiegłym roku została wydana decyzja środowiskowa, a także ze studium wykonalności dla projektu "Obsługa osiedla Tarchomin komunikacją miejską" oraz z warunkami postępowania przetargowego, na podstawie których wybrano wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

Warto zwrócić uwagę, iż nie potwierdziły się wysuwane przez wspomnianą grupę mieszkańców Winnicy zarzuty o rzekomym niszczącym wpływie inwestycji na środowisko (w przypadku jej realizacji zgodnie z wariantem inwestora). Wydana przez Biuro Ochrony Środowiska decyzja środowiskowa oraz uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska potwierdzają, że inwestycja - przy wykonaniu zawartych w dokumentach zaleceń - nie zagraża obszarom chronionym i nie narusza ekosystemu Kanału Winnickiego oraz Wydmy Tarchomińskiej. Nie spowoduje również przetrzebienia drzewostanu, a mieszkańcy Białołęki nie będą narażeni na nadmierną emisję hałasu.

Zaproponowany przez inwestora - miasto stołeczne Warszawa - wariant uznano za najkorzystniejszy, biorąc pod uwagę uwarunkowania środowiskowe. Wariant społeczny został przeanalizowany, a wnioski zostały zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie analizy wariantów, w decyzji środowiskowej zapisano, że "trasy obu wariantów [inwestora i społecznego - przyp. ZTM] na odcinku od ul. Dzierzgońskiej do ul. Modlińskiej są konfliktogenne". Nie jest zatem prawdą, że miasto forsuje wariant "wbrew społeczeństwu", mając do wyboru rozwiązanie nie wzbudzające kontrowersji. Przesunięcie trasy zgodnie z propozycją "społeczną", mogłoby wywołać protesty innej grupy mieszkańców tej części Białołęki. Z raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że zarówno wariant inwestora, jak i społeczny zakładają "przebicie" się przez Wydmę Nowodworską i dojście do ul. Modlińskiej. Za rozwiązanie najmniej inwazyjne dla samej wydmy i jej szaty roślinnej uznano rezygnację ze ścieżki rowerowej po wschodniej stronie ulicy Światowida i umocnienie skarpy za pomocą muru oporowego. Taki właśnie wariant inwestor przedstawił do realizacji.

O wyborze wariantu zgodnego z planami inwestora - miasta stołecznego Warszawy - zadecydowało wiele kryteriów. Wzięto pod uwagę m.in. wyniki prognoz przewozów pasażerskich, szacunkowe koszty inwestycyjne, oceniono "kolizyjność" trasy z układem drogowym i pieszym, przebiegiem podziemnej infrastruktury oraz lokalizacją obiektów przyrodniczych. Przeprowadzono także analizę kosztów i korzyści społecznych.

W trakcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej każdy zainteresowany mógł zapoznać się ze zgromadzonym przez Biuro Ochrony Środowiska materiałem dowodowym oraz złożyć uwagi i wnioski. Z takiej możliwości skorzystali m.in. mieszkańcy, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe i prywatne firmy. Ich wnioski - w ramach kompetencji - zostały rozpatrzone przez BOŚ, które uznało, że realizacja planowanego przedsięwzięcia w wariancie wskazanym przez inwestora jest możliwa, przy zachowaniu warunków szczegółowo określonych w decyzji.

O lokalizacji pętli Winnica zdecydował miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Winnicy Południowej oraz Studium Wykonalności dla linii tramwajowej na Tarchomin i Studium przebiegu ul. Światowida na odc. od Mehoffera do Modlińskiej. W wariancie inwestora pętle tramwajowa i autobusowa zlokalizowane są zgodnie z obowiązującym m.p.z.p. Winnicy Połuniowej, na terenie przeznaczonym pod komunikację miejską. Lokalizacja takich obiektów na terenach innych niż usługi komunikacyjne jest wręcz niemożliwa. Usytuowanie ul. Światowida i pętli na Winnicy jest ściśle powiązane z projektem rozbudowy ul. Modlińskiej, w tym utworzenia jej węzła z ulicami Światowida i Mehoffera-bis.

Wyroki sądowe, na które powołują się przeciwnicy wariantu inwestorskiego, nie dotyczą merytorycznego zakresu inwestycji. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z maja 2007 roku dotyczył kwestii proceduralnych. Sąd nie badał zasadności planowanej inwestycji oraz nie wypowiadał się w kwestiach dotyczących rozwiązań technicznych, przebiegu trasy tramwajowej i ulicy Światowida, czy uciążliwości inwestycji dla środowiska i mieszkańców. Jak czytamy w decyzji środowiskowej - "przywołane wyroki sądów nie dotyczą postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowania zakończone przywoływanymi wyrokami sądów były postępowaniami odrębnymi i nie miały wpływu na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia".

Wariant społeczny jest forsowany przez grupę mieszkańców Winnicy, którzy w zmianie planowanego przebiegu trasy mają interes prawny. Chcą, aby omijała ona należące do nich nieruchomości. Efektem może być zablokowanie inwestycji, która przyniesie korzyść - możliwość szybkiego i wygodnego podróżowania komunikacją miejską - tysiącom mieszkańców Białołęki.


K.
9838