Dialog o przedsiębiorczości

Sierpniowe posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Pradze Północ poświęcone było przedsiębiorczości. Ze strony urzędu uczestniczyła w nim Lidia Szymańska, naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń. Wydział ewidencjonuje podmioty, prowadzące działalność na terenie dzielnicy. Ten obraz nie jest jednak pełny, ponieważ na mocy obowiązującego obecnie prawa przedsiębiorcy rejestrują działalność w miejscu zamieszkania, a wielu praskich przedsiębiorców mieszka poza dzielnicą.

Według dostępnych danych, co najmniej od trzech lat utrzymuje się lekka tendencja wzrostu ilości rejestrowanej działalności gospodarczej - z 7 tysięcy w 2007 do 8 tysięcy do czerwca 2010.

Wydział działalności gospodarczej prowadzi ewidencję działalności, ale nie zajmuje się promocją przedsiębiorczości wśród mieszkańców Pragi Północ, nie opracowuje też żadnych długofalowych strategii.

Maria Pokój ze Stowarzyszenia "Otwarte Drzwi" zwróciła uwagę, że brak takiej dzielnicowej polityki wobec przedsiębiorców powoduje, że choć bezrobotni mogą się starać o pieniądze z Unii Europejskiej, to dotacje nie pokrywają wysokich czynszów lokali, ani tak podstawowych kwestii, jak poprawa stanu zdrowia czy wizerunku przyszłego przedsiębiorcy (np. zaniedbania wad wzroku, czy stanu uzębienia). A stan zdrowia niepokojąco wielu mieszkańców Pragi jest zły. Obecny na posiedzeniu radny dzielnicy Mariusz Borowski uznał za bardzo istotne stworzenie postulowanej przez stronę społeczną Strategii dla Pragi. Według zgromadzonych przez niego danych w 2008 roku na Pradze Północ było zarejestrowanych 11 tys. podmiotów gospodarczych, z czego 98% stanowiły firmy prywatne. Praga powinna promować charakterystyczne dla niej drobne rzemiosło i handel. Niezbędne jest także stosowanie preferencyjnych stawek czynszu dla określonych typów działalności.

Odnosząc się do tematyki poprzednich posiedzeń komisji, radny zaproponował, aby remonty kamienic będących pod zarządem ZGN dostosowywać do tych planowanych przez wspólnoty. Można w ten sposób przeprowadzać jednoczesny remont kilku sąsiadujących ze sobą budynków, zbliżając się do ideału, kiedy to remont i rewitalizacja przestrzeni obejmują całe kwartały zabudowy. Radny zadeklarował chęć podjęcia tematu Strategii dla Pragi na forum komisji rady dzielnicy, w których uczestniczy.

Z miażdżącą krytyką wobec działań dzielnicy i władz miasta w zakresie promowania przedsiębiorczości odnieśli się obecni na posiedzeniu kupcy z Bazaru Różyckiego. Poza brakiem woli rozwiązania problemu roszczeń do terenu, podkreślano brak polityki dzielnicy opartej na specyfice i tożsamości miejsca oraz "prymitywny fiskalizm" miejskiego biura gospodarowania nieruchomościami. W przypadku umów podpisywanych tylko na trzy lata trudno mówić o możliwości inwestowania w infrastrukturę i o prawdziwym rozwoju. Powstała duża szansa na odrodzenie świetności bazaru w związku z likwidacją handlu pod stadionem, tymczasem nie ma nawet pewności, czy uda się zachować handlowy charakter bazaru w przygotowywanym planie miejscowym. Także praskie szlaki turystyczne omijają bazar. Mediacje Związku Stowarzyszeń Praskich między kupcami a miejskimi urzędnikami, niestety, nie doprowadziły do rozwiązania problemów. Choć sprawy utknęły na urzędniczych rafach, strona społeczna jest zdeterminowana do doprowadzenia ich do pozytywnego końca.

Prezydium komisji wystosowało do wiceburmistrza Artura Buczyńskiego pisemną prośbę o przygotowanie na następne posiedzenie krótkich informacji od wydziałów urzędu, które komisja gościła, z odpowiedzią na pytanie, czy wdrożono jakiekolwiek zmiany z postulowanych przez stronę społeczną. Brak sprawozdawczości, odpowiednich procedur i długoterminowego planowania w dotkliwy sposób odbija się na mieszkańcach. Mija właśnie pół roku, odkąd komisja zainicjowała spotkania tematyczne, mające przynieść materiał wyjściowy do przygotowywanej przez stronę społeczną Strategii dla Pragi. W przypadku braku jakichkolwiek zmian w funkcjonowaniu urzędu powstaje wątpliwość, na ile komisja dialogu społecznego przy urzędzie dzielnicy ma realny wpływ na jego działanie, a na ile służy tylko kanalizowaniu społecznego niezadowolenia w bezpiecznej formie.

Kolejne tematyczne posiedzenie komisji we wrześniu poświęcone będzie ochronie środowiska.


Kr.
6186