Spotkanie radnych z mieszkańcami Targówka

29 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek odbyło się spotkanie radnych Platformy Obywatelskiej z mieszkańcami Targówka pod hasłem "Wasze Wariacje, Nasze Inspiracje". Na spotkaniu zostały omówione w 4 blokach tematycznych działania, które udało się podjąć i zrealizować podczas mijającej kadencji. Wydarzenie pozwoliło na przedstawienie luźnych pomysłów i gotowych koncepcji rozwoju Targówka przez osoby najbardziej zainteresowane, czyli samych mieszkańców. Witając wszystkich przybyłych radna Joanna Mroczek oraz Karolina Achramowicz przedstawiły formułę spotkania oraz zachęciły do aktywnego udziału w drugiej jego części.

Zagadnienia z zakresu oświaty prezentowała radna Danuta Winnicka szczegółowo nakreślając zrealizowane projekty, które dotyczyły m.in. rozbudowy, modernizacji i poprawy stanu placówek oświatowych - szkół i przedszkoli, poszerzenia oferty edukacyjnej, budowy boisk szkolnych.

Prezentacja Bartosza Szajkowskiego dotyczyła m.in. realizacji następujących programów: „Od zabawy do sportu”, „Otwarte obiekty sportowe”, akcji „Sportowa zima i lato w mieście”, „Programowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży”, „Otwarte boiska sportowe” i wielu innych cennych przedsięwzięć, które możliwe były dzięki znacznemu wzrostowi nakładów na sport w czasie ostatniej kadencji. Zaowocowało to drugim miejscem Targówka wśród 18 dzielnic w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Zbigniew Poczesny nakreślił szereg działań, jakie podjęto i zrealizowano oprócz tradycyjnych imprez i inicjatyw kulturalnych. Na szczególną uwagę zasługuje m.in. zorganizowanie Artystycznych Poniedziałków na Targówku, Międzyszkolnych Dni Kultury, zjawiskowego Parku Rzeźby w Parku Bródnowskim i wiele innych cennych inicjatyw związanych ze światem kultury.

Inwestycje to domena radnego Wiesława Raboszuka. Podczas swojego wystąpienia skupił się na rozbudowie Przychodni Rehabilitacyjnej przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z przylegającą do niej pływalnią rehabilitacyjno - oświatową „Muszelka”. Warto nadmienić, że Przychodnia Rehabilitacyjna wraz z pływalnią jest jedynym takim obiektem na Mazowszu, który będzie służył nie tylko mieszkańcom Targówka.

Zwrócono również uwagę, że w dzielnicy przyspieszyły inwestycje dot. budownictwa komunalnego oraz budowa i modernizacja ulic. Prezentacja celów i projektów zrealizowanych w ostatniej kadencji stała się przyczynkiem do dyskusji. Była to świetna okazja do wysłuchania uwag i propozycji samych mieszkańców – taki przecież był cel tego spotkania zgodnie z hasłem ,,Wasze Wariacje, Nasze Inspiracje’’. Wiele cennych uwag i próśb mieszkańców stanie się dla radnych wyznacznikiem ich działań w następnej kadencji. Wszystkie pomysły zostały spisane na 4 tablicach.

Mieszkańcy Targówka w zakresie oświaty i sportu postulowali dalszą rozbudowę placówek oświatowych i sal gimnastycznych podkreślając jednocześnie konieczność równomiernego rozłożenia prac remontowych w placówkach oświatowych. Zwrócono uwagę także na rozwój sportu w przedszkolach, utworzenie amatorskich lig w dziedzinie sportów zespołowych i udostępnienie boisk szkolnych. W dziedzinie kultury mieszkańcy sugerowali zwrócenie uwagi w przyszłych działaniach na rozbudowę placów zabaw, zwiększenie działania różnego rodzaju kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, a także umożliwienie promowania wystąpień dzieci i prezentacji ich osiągnięć poprzez domy kultury. Sugestie mieszkańców dotyczące inwestycji związane były głównie z remontami ulic i chodników, dotyczyły także kwestii regulowania stanu prawnego gruntów, stworzenia monitoringu komunikacji miejskiej, przeciwdziałaniu zalewaniu garaży. Bardzo ważne dla mieszkańców było również przyspieszenie budowy metra i rozbudowa ul. Św. Wincentego.


OG
5641