Priorytety dla przyszłości Targówka

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, wspólnie z urzędami dzielnic organizuje konsultacje w ramach projektu "Umacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie", dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Koordynatorka tego projektu, Anna Petroff-Skiba, wymienia priorytety wskazane przez poszczególne dzielnice: Białołęka - włączenie mieszkańców w działalność Ośrodka Kultury; Praga Północ - modernizacja ulicy Kawęczyńskiej; Bemowo - problemy parkowania; Bielany - ścieżki rowerowe; Żoliborz - bazarki jednodniowe.

Koordynatorką konsultacji społecznych na Targówku jest Sylwia Weilandt, kierownik referatu analiz i funduszy europejskich w urzędzie dzielnicy. W czerwcu i lipcu w dyskusjach z mieszkańcami gromadzono wiedzę na temat priorytetów rozwojowych dzielnicy. Wstępną diagnozę opracował zespół pracowników Urzędu, pod kierunkiem Alicji Witoszyńskiej, dyrektor OPS. Na przełomie września i października odbyły się spotkania, poświęcone obszarom priorytetowym: edukacji, pomocy społecznej i problemom społecznym, problemom osób starszych, kulturze i turystyce oraz aktywności społecznej.

14 października w ratuszu Targówka odbyło się spotkanie z udziałem 21 uczestników, związanych z: Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Towarzystwem Przyjaciół Warszawy - Oddział Bródno, Stowarzyszeniem "Help", Stowarzyszeniem "Umysł, Kultura, Sport", Radą Osiedla Zacisze, Domem Kultury "Zacisze", Ośrodkiem Pomocy Społecznej, RSM "Praga", Młodzieżową Radą Targówka, Parkiem Rzeźby. Obecna była radna oraz pani przedstawiająca się jako "mieszkanka" i pan - "użytkownik Parku Bródnowskiego".

Nad konkretami, dotyczącymi poszczególnych priorytetów, uczestnicy dyskutowali początkowo w czterech grupach, potem ich przedstawiciele zgłaszali propozycje, które dyskutowano i dopracowywano wspólnie pod kierunkiem moderatorki Anny Cybulko. Padało wiele pytań i wątpliwości, a w sprawie użycia słowa "międzypokoleniowe" odbyło się nawet głosowanie.

Po konsultacjach parytety rozwojowe Targówka przyjęto w następującej wersji:

1. EDUKACJA: Współdziałanie placówek edukacyjnych z rodzicami. Wzmocnienie komunikacji rodzic - wychowawca, przy wzmocnieniu kompetencji obu stron.

2. POMOC SPOŁECZNA I PROBLEMY SPOŁECZNE: Reintegracja społeczna i zawodowa rodzin wieloproblemowych, tj. zagrożonych wykluczeniem społecznym, marginalizacją i ubóstwem poprzez zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów.

3. PROBLEMY OSÓB STARSZYCH: Zwiększenie wykorzystania potencjału intelektualnego osób starszych poprzez stworzenie Centrum Seniora, edukacja starości.

4. KULTURA I TURYSTYKA: Zwiększenie aktywności mieszkańców dzielnicy w obszarze kultury, turystyki, sportu, ze szczególnym uwzględnieniem integracji międzypokoleniowej oraz wspierania inicjatyw artystycznych

5. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA: Integracja społeczna, w tym międzypokoleniowa, poprzez stworzenie centrum aktywizacji społecznej /w tym/ oraz platformy wymiany informacji.

Wnioski z konsultacji posłużą do przygotowania dokumentu "Diagnoza problemów społecznych", który przekazany zostanie do Urzędu m.st. Warszawy - Biura Funduszy Europejskich i włączony zostanie do opracowania strategii rozwoju Warszawy w obszarze społecznym.

Ostateczny kształt dokumentu Targówka zostanie zaprezentowany na spotkaniu w Urzędzie Dzielnicy 4 listopada - zapowiada Sylwia Weilandt.


K.
5367