Konsultacje podsumowane

Zgodnie z zapowiedzią, podaną na naszych łamach 20 października, opracowane zostały wyniki konsultacji społecznych w dzielnicy Targówek. Jako pierwsi, priorytety rozwojowe poznali uczestnicy spotkania w ratuszu 4 listopada: członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, przedstawiciele OPS Targówek, SZPZLO Targówek, Rady Osiedla Zacisze, Domu Kultury "Zacisze", UKS La Basket, Stowarzyszenia Help, Stowarzyszenia Kofaeda, ZGN Targówek i naszej redakcji.

To drugie podejście do gospodarskiej wizyty na Pradze Północ. Poprzednia, choć została odwołana z powodu choroby pani prezydent, też przyniosła wymierne efekty - potencjalne miejsca spaceru pięknie posprzątano.

W obszarze edukacji priorytetem jest zwiększenie udziału rodziców i opiekunów w procesie edukacyjnym, celem podniesienia efektywności nauczania; w obszarze pomocy społecznej - zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży w rodzinach wieloproblemowych, poprzez kompleksowe działanie w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej; w obszarze problemów osób starszych - rozszerzenie oferty usług społecznych, adresowanej do osób starszych; w obszarze kultury - zwiększenie aktywności mieszkańców w obszarze kultury; w obszarze aktywności obywatelskiej i integracji społecznej - wzmocnienie spójności inicjatyw społecznych mieszkańców dzielnicy Targówek.

Dla każdego z obszarów określono działania operacyjne i wskaźniki, mierzące efekty.

Na pytania uczestników spotkania odpowiadali, przyjmowali uwagi i wnioski: pracownice referatu analiz w Wydziale Obsługi Zarządu Sylwia Weilandt, Katarzyna Zawadzka i moderatorka Anna Cybulko oraz przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy: Anna Petroff-Skiba z Centrum Komunikacji Społecznej i Tomasz Pastwa - zastępca Biura Funduszy Europejskich.

Priorytety trzeba przełożyć na działania; efekty będą widoczne po latach, wbrew naszym przyzwyczajeniom do planowania od 1 stycznia do 31 grudnia. Trzeba mówić nie tylko o "teraz", ale także o 2013, 2015, 2020 roku. Sami urzędnicy tego nie zrobią. Chodzi o to, by jak najwięcej obywateli było zainteresowanych swoimi sprawami. Będziemy sprawdzać, czy coś się zmieniło, czy nie - zapewniał Cezary Miżejewski, ekspert diagnozy społecznej.

Uczestnicy spotkania zgłosili kilka propozycji: powołania Rady Starszych, utworzenia Domu Dziennego Pobytu dla Seniora, utworzenia komisji dialogu społecznego, włączenia do konsultacji rad osiedli, uatrakcyjnienia Targówka dla turystów. Z uwagą o braku współpracy władz dzielnicy z radami osiedli nie zgodził się wiceburmistrz Sławomir Antonik, podając jako dobry przykład Rady Osiedli: Zacisze i Targówek Fabryczny.

Dyskusyjną sprawą okazał się termin rozpoczynania konsultacji: godziny przedpołudniowe okazały się dogodne dla urzędników, społecznicy przychodzili raczej na spotkania popołudniowe.

Zgłaszano także uwagi na temat docierania z informacjami o konsultacjach. Można je znaleźć na stronie internetowej urzędu m.st. Warszawy (zakładka "konsultacje społeczne") i w biuletynie dzielnicowym.

"Jesteśmy otwarci na propozycje, dotyczące tematów konsultacji" - te słowa Sylwii Weilandt, kończące spotkanie 4 listopada, zainspirowały autorkę niniejszej relacji do zaproponowania, by do zamieszczania ogłoszeń o konsultacjach społecznych Urząd Dzielnicy wykorzystał gazetę lokalną o nakładzie 25 000 egz., towarzyszącą mieszkańcom Targówka od 15 lat.K.
5274