Dotrzymuję słowa - Anna Grażyna Kuczyńska

Szanowni Państwo,
Urodziłam się i mieszkam w Warszawie, wśród Was. Wzajemna pomoc i współdziałanie jest dla mnie rzeczą najważniejszą.

Dużo czasu poświęcam aktywności społecznej i zawsze staram się pracować najefektywniej. Przez 12 lat działałam w Radzie Osiedla Zacisze. Współorganizowałam akcję 2000 drzew na rok 2000. Byłam w grupie inicjatywnej do spraw referendum spalarniowego. Uczestniczyłam w tworzeniu grupy inicjatywnej ds. kanalizacji.

Byłam pomysłodawczynią konkursu na najpiękniejszy ogród w naszej dzielnicy. Przez 7 lat przewodniczyłam jury konkursu i pracowałam w Komisji Konkursowej TPW "Warszawa w Kwiatach".

Jestem organizatorką i Przewodniczącą Koła nr 5 PZERiI O/R Warszawa Targówek i współogranizatorką koła nr 8 na Targówku Fabrycznym.

Obecnie sprawuję mandat radnej Dzielnicy Targówek m.st. W-wy. Pracuję w pięciu komisjach problemowych: oświaty, wychowania i kultury, rozwoju i ochrony środowiska, mieszkaniowej, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w komisji rewizyjnej. Współdecyduję o wielu dzielnicowych inwestycjach, ważnych dla mieszkańców naszej dzielnicy. Wizytowałam wszystkie dzielnicowe placówki oświaty i kultury, żeby móc dobrze zdiagnozować potrzeby i priorytety działania. W ciągu tych 4 lat z wielką determinacją, (zwłaszcza, że w kasie ciągle brakuje pieniędzy), wspólnie z zarządem zrealizowaliśmy wiele inwestycji, z których możemy być dumni.

Wymienię tylko te największe. Przybyło nam, oczekiwanych od lat, 447 mieszkalnych lokali komunalnych i 3 użytkowe, po oddaniu do użytkowania budynków przy ul. Oszmiańskiej, Ossowskiego i modernizacji budynku przy Wincentego 87.

Zbudowaliśmy 8 boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych Nr 84 i 52, Zespołach Szkół przy ul. Mieszka I i ul. Bartniczej 2; Gimnazjum 144 przy ul. Turmonckiej i Gimnazjum 142 przy Olgierda 35/41,w tym dwa boiska sportowe "Orlik" przy ul. Remiszewskiej i Suwalskiej w VIII Ogrodzie Jordanowskim. Zbudowaliśmy tak bardzo oczekiwane przez dzieci place zabaw - w Parku Bródnowskim i Wiecha oraz Przedszkole przy ul. Syrokomli i 2 Przedszkola przy Szkołach Podstawowych na ul. Hieronima 2 i Suwalskiej 29. Rozbudowano i zmodernizowano kompleks rehabilitacyjno - oświatowy przy ul. Balkonowej 2/4.

Byłam koordynatorką spotkań zarządu z mieszkańcami w sprawie analizy planów rewitalizacji Kanału Bródnowskiego, Drewnowskiego i częściowo Zaciszańskiego. Brałam udział w realizacji programów edukacji ekologicznej uczestnicząc w komisjach konkursów międzyszkolnych m.in. "Znaczenie wody w przyrodzie" i pomysłu na zagospodarowanie Kanału Bródnowskiego.

Zabiegałam o "otwarte boiska" dla mieszkańców - przy Szkole Podstawowej Nr 84 oraz możliwość korzystania nieodpłatnie z gimnastyki rekreacyjnej na terenie SP 84 i SP 52.

Wspierałam organizację zabaw tanecznych dla starszych mieszkańców Targówka, na terenie Urzędu Dzielnicy - w ramach "Poniedziałków Muzycznych". Organizuję pomoc dla najbiedniejszych. Uczestniczyłam w organizacji imprez świątecznych i paczek dla dzieci z uboższych rodzin.

Wspierałam powstanie dwujęzycznego Gimnazjum nr 142 przy ul. Olgierda 35/41, będącego szansą dla młodzieży na kontynuację nauki w miejscu zamieszkania. Składałam jeszcze wiele innych interpelacji. Zawsze starałam się sprostać oczekiwaniom mieszkańców, popierałam ich wnioski. Wiele zadań oczekuje na realizację z racji braku funduszy.

Zmniejszenie planowanego budżetu skutkuje m.in. zaniechaniem budowy drugiej jezdni przy ul. Wincentego, dokończeniem obwodnicy podmiejskiej, budowy ulicy Nowo Trockiej i Nowo Świętokrzyskiej, budowy drugiej linii metra i szybkiej kolei miejskiej, budowy miejsc parkingowych i zakończeniu wielu zapoczątkowanych inwestycji.

Jest też ogromna potrzeba współpracy i pomocy organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Będąc radną miasta, zdecydowanie i konsekwentnie dopilnuję racjonalnego podziału budżetu, skutecznego pozyskiwania funduszy europejskich na mądre cele oraz będę przeciwdziałać trwonieniu publicznych pieniędzy.

Wykorzystując swoje doświadczenie samorządowe i ekonomiczne przegotowanie zawodowe oraz łatwość nawiązywania kontaktów, będę mogła kontynuować działania na rzecz dalszego rozwoju naszej dzielnicy.

Zawsze słowa dotrzymuję! Nic mi nie przeszkodzi w realizacji obranych celów.Rozmawiała Elżbieta Gutowska
6314