Konsultacje społeczne w sprawie remontu ul. Kawęczyńskiej

Projekt "Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie", realizowany dzięki dofinansowaniu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego objął wszystkie dzielnice Warszawy. W jego ramach Centrum Komunikacji Społecznej przeprowadzało konsultacje, których obszar i temat ustalały same dzielnice. Na Pradze Północ dotyczyły one remontu ul. Kawęczyńskiej.

Władze wyciągnęły wnioski z kontrowersji, jakie po stronie społecznej wzbudził przeprowadzony niedawno remont ul. Białostockiej (np. chodniki z kostki bauma, często zbyt wąskie, latarnie świecące w okna, ścieżka rowerowa znikąd do nikąd), stąd konsultacjami objęto planowany na lata 2011-2012 remont ulicy Kawęczyńskiej na odcinku Ząbkowska - Otwocka. Modernizacja ma objąć m.in. wymianę nawierzchni chodników i oświetlenia, wprowadzenie nowych rozwiązań, regulujących kwestię parkowania. Remont obejmie całą szerokość ulicy, z wyłączeniem torowiska, które było remontowane dwa lata temu.

Bezpośrednim celem konsultacji, które na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej przeprowadzali pracownicy naukowi i studenci Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego była poprawa organizacji ruchu i bezpieczeństwa na ulicy, dostosowanie jej tak do potrzeb pieszych, rowerzystów, transportu miejskiego, jak i ruchu kołowego oraz poprawa wyglądu ulicy - wszystko zgodnie z potrzebami mieszkańców i innych jej użytkowników.

Konsultacje podjęto na bardzo wstępnym etapie, przed przystąpieniem nawet do wstępnych prac projektowych. Wyniki posłużą do sformułowaniu wytycznych do SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), która określa, co w projekcie ma zostać ujęte.

Wstępem do konsultacji było sporządzenie 130 ankiet w wyniku sondy ulicznej. Przeprowadzono 16 indywidualnych wywiadów z przedstawicielami instytucji i zakładów działających przy ul. Kawęczyńskiej, uwagi zbierano także drogą mailową.

25 października przeprowadzono warsztat z przedstawicielami organizacji społecznych i eksperckich, a także instytucji z ul. Kawęczyńskiej i uzyskano pierwsze rekomendacje oraz przykłady dobrych praktyk i możliwych do zastosowania rozwiązań.

3 i 4 listopada w liceum na ul. Objazdowej odbyły się warsztaty, podczas których mieszkańcy z pomocą socjologów tworzyli wnioski i rekomendacje dotyczące przyszłych zmian na ulicy Kawęczyńskiej. Według mieszkańców ulica Kawęczyńska po remoncie powinna być: lokalna, przyjazna, zielona, bezpieczna, zadbana, czysta, z praskim klimatem.

9 listopada odbyło się finałowe spotkanie konsultacyjne z władzami dzielnicy w Wyższej Szkole Menedżerskiej przy ul. Kawęczyńskiej 36. Na spotkaniu w obecności przedstawicieli Urzędu Dzielnicy i władz Pragi-Północ w osobie burmistrza Jarosława Sarny, Tramwajów Warszawskich, ZTM, Inżyniera Ruchu Janusza Galasa, Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami oraz projektanta wstępnego projektu zostało przedstawione i przedyskutowane 57 postulatów zmian, wypracowanych podczas warsztatów oraz zebranych w toku badań. Uczestnicy zdecydowali, jaki kształt przybierze Kawęczyńska w wyniku remontu. Do pogrupowanych w bloki tematyczne postulatów w sprawie remontu odnieśli się przedstawiciele urzędów i służb miejskich, a następnie przeprowadzono głosowanie, które wskazało, które z propozycji cieszą się największym poparciem (i zostaną zarekomendowane do wykonania).

Największym problemem mieszkańców okazało się weekendowe zastawianie ulicy Kawęczyńskiej i ulic w najbliższej okolicy samochodami studentów WSM. Rektor Dawidziuk podkreślał, że uczelnia nie ma funduszy na tak duże inwestycje, jak kolejny parking. Nie ma też możliwości, aby niepublicznej uczelni taki prezent wykonała dzielnica. Burmistrz Sarna wystąpił do ZTM z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia częstotliwości kursowania w weekendy tramwajów linii 7 i 13, co zachęciłoby studentów do korzystania z komunikacji miejskiej. Zgłoszono także wniosek o wykonanie renowacji nawierzchni na nieczynnym torowisku tramwajowym oraz zmianę procedur przy wjeździe tramwajów na teren zajezdni (tramwaje blokują ruch składów jadących do pętli przy Bazylice), co pozostaje w gestii Tramwajów Warszawskich. Mieszkańcy chcieliby także, aby remont ulicy był związany z remontami budynków komunalnych wzdłuż niej położonych. Temu tematowi, według zapewnień burmistrza Sarny, może być poświęcone osobne spotkanie. Do końca tego roku ma być sporządzony rejestr nieruchomości przeznaczonych do wykupu.

14 listopada o godzinie 11:00 w parku przy Bazylice na Kawęczyńskiej, przy pięknej i słonecznej pogodzie, odbyło się plenerowe ogłoszenie wyników konsultacji. Oto postulaty, które uzyskały największe poparcie w trakcie konsultacji społecznych (w kolejności uzyskanych głosów): odrestaurowanie zabytkowych brukowanych wjazdów do bram, ujednolicenie typów latarni ulicznych, koszy na śmieci, ławek itp., wprowadzenie zieleni miejskiej, dostosowanie przystanków do potrzeb osób niepełnosprawnych, wprowadzenie Miejskiego Systemu Informacji (np. umieszczenie tablic informacyjnych na temat ciekawych obiektów w okolicy i ich historii), wprowadzenie detali i wykończeń w stylu zabytkowym, większa ilość koszy na śmieci, wymiana zniszczonej barierki przy szkole muzycznej, skoordynowanie remontu ulicy z innymi pracami (np. wymianą instalacji podziemnych), wzmożona kontrola parkowania przez policję i straż miejską, ustawienie wiat przystankowych (dla wsiadających). Mieszkańcy uczestniczący w warsztatach wyrażali zarówno satysfakcję z tego, że ich głos został wysłuchany, a propozycje przyjęte, jak i nadzieję, że wypracowane rozwiązania nie rozmyją się na kolejnych etapach inwestycji.

Konsultacje społeczne związane z modernizacją ulicy Kawęczyńskiej pomyślano jako wielostopniowe, a więc odbędą się także na kolejnych etapach prac przygotowawczych. Zorganizowane będzie otwarte spotkanie z osobą przygotowującą wstępny projekt modernizacji ulicy. Jego robocza wersja poddana zostanie społecznej weryfikacji, w wyniku której powstanie wersja ostateczna. Kolejne etapy to już przetarg i wyłonienie wykonawcy remontu. Projekt, według słów burmistrza Sarny, powinien być gotowy w trzecim kwartale przyszłego roku. Na realizację inwestycji przeznaczono w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym kwotę 5 mln złotych. Przeprowadzone konsultacje nawiązują do najlepszych praktyk krajów europejskich, gdzie są one integralną częścią każdej inwestycji, mającej wpływ na życie mieszkańców. Należy podkreślić, że po raz pierwszy zostały one przeprowadzone w sposób właściwy, czyli na etapie, kiedy wszystkie zmiany są jeszcze możliwe. Choć konsultacje stanowią zazwyczaj ułamek wartości całej inwestycji, pozwalają na uniknięcie przedłużania się procedur i ograniczają protesty, bowiem uczą kompromisu często sprzecznych interesów i umożliwiają wypracowanie rozwiązań uwzględniających dobro wspólne. Dlatego miejmy nadzieję, że na stałe zagoszczą przy planowaniu miejskich inwestycji.Kr.
8829