Obietnice przedwyborcze, czyli kto co robi w samorządzie

W najbliższą niedzielę odbędą się wybory samorządowe. Skrzynki pocztowe mamy pełne kolorowych ulotek, które kipią wyborczymi obietnicami. Zanim pójdziemy głosować, watro przypomnieć jakie są kompetencje prezydenta miasta i radnych poszczególnych szczebli i przeczytać część obietnic, będąc bogatszymi w wiedzę, czy to w ogóle jest możliwe.

Warszawa jest gminą mającą status miasta na prawach powiatu. Jest podzielona na 18 dzielnic (pomocniczych jednostek administracyjnych). Zatem w Warszawie, oprócz prezydenta wybieramy radnych do Rady m.st. Warszawy (jedna rada dla całego miasta) i radnych 18 dzielnic. Dodatkowo samorząd ma jeszcze szczebel wojewódzki, więc wybierać będziemy także radnych do sejmiku wojewódzkiego.

Organem stanowiącym w Warszawie (czyli organem uchwałodawczym) jest Rada m.st. Warszawy. Liczy ona 60 radnych wybieranych z całej Warszawy. Rada m.st. Warszawy w szczególności uchwala budżet miasta, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i plany miejscowe, plany inwestycyjne i programy rozwoju. Radni m.st. Warszawy decydują o budżecie miasta i budżetach poszczególnych dzielnic. Rada m.st. Warszawy uchwala wieloletni plan inwestycyjny (decyduje o realizacji poszczególnych inwestycji kluczowych dla rozwoju całego miasta, takich jak metro, mosty, szpitale szkoły, etc), przyjmuje polityki miasta takie, jak zasady najmu lokali lub organizacji targowisk, programy związane z rozwojem sportu, ochrony środowiska etc.

W 2008 roku Rada m.st. Warszawy wykorzystała szczególne uprawnienie, jakim jest uchwalanie statutu miasta i uchwaliła Statut m.st. Warszawy i statuty dzielnic. Radni rady miasta uczestniczą w pracach komisji, gdzie uzgadniana jest ostateczna treść uchwał oraz biorą udział w sesjach Rady. W kadencji 2006-2010 Rada m.st. Warszawy zbierała się w co drugi czwartek, posiedzenia trwały od rana przeważnie do wieczora. Przed każdą sesją zbierały się wszystkie komisje. Biorąc pod uwagę średnie zaangażowanie w pracę trzech komisji, sesje i sprawy mieszkańców, bycie radnym to bardzo poważne obciążenie czasowe, wymagające rozległej wiedzy i kompetencji.

Oprócz radnych miasta w Warszawie pracuje 408 radnych w 18 radach dzielnicowych (liczba radnych w dzielnicy zależy od liczby mieszkańców w dzielnicy). Zadania dzielnic są określone w ich statutach. Do zakresu działania dzielnic należą sprawy lokalne o zasięgu dzielnicowym, związane m.in. z inwestycjami, lokalami położonymi na obszarze dzielnicy, nieruchomościami na obszarze dzielnic, dzielnicowymi placówkami oświatowymi, sprawy lokalowe, w tym dodatki mieszkaniowe, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie praw jazdy i dowodów osobistych, rejestracja pojazdów, pobieranie podatków lokalnych.

Z kolei do właściwości rady dzielnicy należy w szczególności opiniowanie dokumentów uchwalanych przez Radę m.st. Warszawy w zakresie działania danej dzielnicy, tworzenie, jednostek pomocniczych niższego rzędu w dzielnicy (np. osiedli lub kolonii), wybór i odwołanie burmistrza dzielnicy; zajmowanie stanowisk, wyrażanie opinii oraz zgłaszanie wniosków w sprawach istotnych dla dzielnicy.

Rady dzielnic występują z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę Miasta.

Jak wynika z powyższej listy, radni dzielnic mają mniej zadań o charakterze systemowym lub strategicznym dla Warszawy. W zamian za to nie do przecenienia jest ich rola w kontakcie i bieżącej pomocy mieszkańcom. To są radni, których mieszkańcy powinni znać i w pierwszej kolejności ich prosić o pomoc. Radni, oprócz udziału w posiedzeniach komisji, uczestniczą w posiedzeniach rad dzielnic. Oprócz tego pełnią stałe dyżury i pomagają mieszkańcom załatwiać ich sprawy. W statucie Dzielnicy Praga - Północ zadania radnego zapisane są następująco "Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami dzielnicy oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez nich postulaty i przedstawia je organom dzielnicy do rozpatrzenia". Radni dzielnic muszą być przede wszystkim blisko ludzi. W niedzielnych wyborach będziemy wybierać też radnych sejmiku wojewódzkiego. Sejmik jest organem stanowiącym i kontrolnym samorządu województwa. Sejmik jest przede wszystkim odpowiedzialny za rozwój w skali regionu, a więc za politykę regionalną. Ważne jest żeby radni sejmiku wojewódzkiego wybierani przez warszawiaków umieli pogodzić interesy województwa z potrzebami naszego miasta.

Zatem wybierajmy! Nie dajmy wybierać innym, sami decydujmy o swoim otoczeniu!

Ja dodatkowo proponuję cieszyć się, że możemy uczestniczyć w wolnych samorządowych wyborach. Takie wybory to naprawdę święto demokracji! To wybory, które najbardziej namacalnie, a najmniej medialnie wpływają na nasze otoczenie.Dorota Zbińkowska
6641