Dialog o konsultacjach rozwoju społecznego

Komisja Dialogu Społecznego na Pradze Północ tym razem stała się forum dla dyskusji związanej z konsultacjami priorytetów rozwoju społecznego dzielnicy. Ich sformułowanie ma umożliwić lepszą koordynację prac urzędów miejskich dla pozyskania funduszy unijnych. Społeczna Strategia Warszawy jest dokumentem przyjętym w roku 2008 przez Radę Warszawy. Formularze gromadzenia wiedzy o problemach społecznych dzielnic i wskazane przez nie priorytety będą stanowić podstawę do opracowania spójnego dokumentu operacyjnego dla dzielnic m.st. Warszawy. Przygotowane przez nie analizy zawarte w formularzu będą wykorzystywane w przyszłym roku - mają posłużyć do stworzenia warszawskiej "mapy drogowej" w pozyskiwaniu funduszy w kolejnym okresie programowania. Będą one przeznaczone na działania zgodne z przyjętymi priorytetami i prowadzone we wszystkich dzielnicach Warszawy. Koordynacją konsultacji społecznych zajmuje się Biuro Funduszy Europejskich we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej i Centrum Doradczym EURODOTACJE.

Obecny na spotkaniu wicedyrektor miejskiego Biura Funduszy Europejskich Tomasz Pactwa podkreślił wagę tego rodzaju rozwiązań dla spójności projektów. Ogłaszane konkursy będą dotyczyć tematów ujętych w Społecznej Strategii Warszawy, a "znaczone" środki finansowe nie trafią do ogólnej puli, ale zostaną przypisane konkretnym strategicznym działaniom, które mają się wzajemnie uzupełniać.

W gronie organizacji zajmujących się na co dzień pomocą społeczną omawiano "Wskazane przez dzielnicę priorytety rozwojowe w sferze społecznej". Dokument przygotował dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie Formularza wiedzy o problemach społecznych dzielnicy, na którego nieścisłości i błędy zwrócili uwagę członkowie prezydium Komisji Dialogu Społecznego. Przyznano, że Ośrodek Pomocy Społecznej zamieszczał w Formularzu wszystkie cząstkowe dane spływające od innych komórek urzędu i nie dokonywał merytorycznej weryfikacji ich treści. Także same "Priorytety rozwojowe..." są jedynie materiałem wyjściowym do konsultacji i w ich wyniku mogą ulec zmianom.

Priorytety muszą być sformułowane w sposób, umożliwiający ich weryfikację, a więc: skonkretyzowany, mierzalny, akceptowalny, realny, terminowy (w skrócie "SMART"). Zwracano uwagę, że na razie nie wszystkie propozycje priorytetów spełniają te warunki.

W poddanym pod dyskusję projekcie znalazły się: Poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie im warunków umożliwiających powrót do czynnego życia społecznego; poprawa jakości życia najuboższych mieszkańców dzielnicy; wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz stworzenie systemu edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie trudnych.

Prowadzący zebranie Tomasz Peszke we własnej analizie Formularza wiedzy o problemach społecznych dzielnicy postulował wybór nieco innych priorytetów: zahamowanie wyludniania i wzrost liczby mieszkańców; zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego i ubóstwa; poprawa struktury społecznej mieszkańców w zakresie wskaźników zamożności i wykształcenia; poprawa poziomu zdrowia mieszkańców.

Diagnoza problemów społecznych powinna jego zdaniem uwzględniać szersze tło, jak utrwalona niekorzystna struktura własnościowa, niski poziom zdrowia, nielegalni imigranci, a konieczne działania znacznie wykraczać poza sferę działania Ośrodka Pomocy Społecznej. Do tej pory na przykład nie udało się zapewnić powszechnej dostępności uczącej się młodzieży do internetu, nie wykorzystano też wszystkich dostępnych środków na opiekę społeczną.

Poruszone problemy zapewne wrócą w dalszych pracach nad projektem. Tezy o wyludnianiu się dzielnicy oraz imigrantach uznano jednak za niewystarczająco udokumentowane. W następnym etapie konsultacji własne wnioski trzeba będzie dobrze udokumentować, przedstawiając analizy poparte przez dane statystyczne i konkretne opracowania, z których te dane pochodzą.

W dyskusji podkreślano generalnie słuszność wyboru priorytetów, kładących nacisk na niepełnosprawność i edukację przedszkolną. Padł postulat wydłużenia edukacji szkolnej - atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne mogłyby się odbywać zarówno w obiektach pozaszkolnych, jak i w samej szkole, która posiada odpowiednie wyposażenie. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej podkreślali, że takie zajęcia są organizowane, ale dzieci z nich nie korzystają.

W bezrobociu oczywistym priorytetem powinna być praca zamiast zasiłku, ale być może lepiej dostosowana do mentalności mieszkańców Pragi, którzy często nie potrafią się odnaleźć na etacie, w sztywnych ramach czasowych. Szanse dawałby rozwój turystyki na Pradze, z idącą za tym mnogością zróżnicowanych zadań krótkoterminowych, umożliwiających aktywność czasową. Szalenie ważne jest odtworzenie lokalnej przedsiębiorczości i rzemiosła, np. praktyczne szkolenia powiązane z możliwością zarobkowania, a także poprawa poczucia bezpieczeństwa. Polityka społeczna powinna także wpływać na decyzje ograniczające dostępności alkoholu, tymczasem na Pradze mnożą się całodobowe sklepy monopolowe.

Radny Mariusz Borowski zwrócił uwagę na formułowaną także na forum rady dzielnicy potrzebę tworzenia lokalnych centrów aktywności, w tym szkoły rzemiosł i domów seniora. Takie m.in. funkcje zakłada np. społeczny projekt rewitalizacji Pałacyku Konopackiego.

Zwrócono też uwagę na pożądany aspekt integracyjny formułowanych priorytetów, który ma sprawić, że na różnych poziomach poprawie ulegnie życie wszystkich grup społecznych, a nie tylko najuboższych czy rodzin dysfunkcyjnych.

dyskusję podsumował dyrektor Tomasz Pactwa, podkreślając wagę dokonywanych ustaleń zarówno w zakresie pomocy społecznej, jak i określeniu priorytetów na rzecz realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

Za ważne dla dalszego procesu konsultacji i warte włączenia do projektu uznał m.in. postulaty rozszerzenia opieki nad dziećmi w przedszkolach i w szkole po lekcjach, rozwój przedsiębiorczości i rzemiosła, turystyki, poprawę bezpieczeństwa.

Kolejnym etapem konsultacji społecznych priorytetów rozwoju społecznego Dzielnicy Praga Północ będą dwa warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniach 1 i 8 grudnia 2010 r. o godz. 17.00 w sali nr 210 w urzędzie na Kłopotowskiego 15. W gronie urzędników i społeczników będą podczas nich dopracowywane zarówno same priorytety, uzasadnienia wyboru problemu, jak i wskaźniki umożliwiające weryfikację zastosowanych rozwiązań.


Kr.
8297