Pracowity rok białołęckiego OPS

Przedstawione na przedwakacyjnej, czerwcowej sesji sprawozdanie z działalności białołęckiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak zwykle prezentuje ogrom pracy wykonanej przez pracowników placówki.

W trzeciej co do wielkości dzielnicy Warszawy, z blisko 92-tysięczną populacją (według danych GUS na koniec 2010 liczba mieszkańców Białołęki wyniosła dokładnie 91 924) jest co robić. Pomoc obejmuje osoby znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej, dotknięte sieroctwem, bezdomnością, pozbawione pracy, niepełnosprawne, ciężko i długotrwale chorujące, doświadczające przemocy, dotknięte alkoholizmem lub uzależnieniem od narkotyków.

Realizacji zadań związanych z powyższymi dysfunkcjami służą ustawowe obowiązki realizowane przez OPS - przyznawanie i wypłacanie świadczeń, organizowanie pracy socjalnej, prowadzenie i rozbudowa adekwatnej do potrzeb infrastruktury socjalnej. We wszystkich niemal kategoriach osób, którym udzielono pomocy w ubiegłym roku, Ośrodek Pomocy Społecznej zanotował wzrosty, w stosunku do poprzednich lat. Pomocy udzielono 501 osobom ze względu na trudną sytuację ekonomiczną, 165 osobom bezdomnym, 238 bezrobotnym, 392 niepełnosprawnym, 443 ciężko chorym, 437 osobom bezradnym w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, 20 doświadczającym przemocy w rodzinie, 135 dotkniętym alkoholizmem i 27 osobom dotkniętym narkomanią, 19 uchodźcom.

Zza suchych danych wyzierają problemy ludzi, do których kierowane są poszczególne rozwiązania, więc skoncentrujemy się tym razem na konkretnych programach wdrożonych w 2010. W problematyce przemocy w rodzinie, białołęcki OPS wdrożył we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje, program profilaktyczny "Dobry rodzic - dobry start". Od ubiegłego roku funkcjonują nowe grupy wsparcia - dla rodzin i osób sprawujących opiekę nad dziećmi i dorosłymi z autyzmem i dla rodziców dzieci z zespołem Downa. W końcówce ubiegłego roku odbyło się rozpoznające potrzeby, organizacyjne spotkanie rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i niepełnosprawnością intelektualną. Kontynuuje działalność grupa wsparcia dla osób z chorobą nowotworową.

Fantastycznie działa i wciąż poszerza swą ofertę Centrum Aktywności Seniora - można tu skorzystać m.in. zajęć edukacyjnych - komputerowych, językowych i plastycznych; kulturalnych - tańce, dyskusyjny klub filmowy, zespół poetycko-muzyczny. Miłośnicy sportów mogą grupowo uprawiać nordic walking, wybrać się na rowerowy wypad, poskakać przy muzyce. Na wielbicieli sportów nieco bardziej pasywnych czekają brydż lub szachy.

Nowością jest wdrożony w grudniu 2010 program "Klub uchodźcy", skierowany do przebywających w Białołęce obcokrajowców, z grupą wsparcia dla osób odmiennych kulturowo, z warsztatami edukacyjnymi i plastycznymi, z doradztwem prawnym i specjalistycznym.

W ubiegłym roku kontynuowano projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Była to już trzecia edycja programu pod nazwą "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Zaprezentowaliśmy tylko niewielki wycinek działalności białołęckiego Ośrodka Pomocy Społecznej, działalności prowadzonej samodzielnie, bądź we współpracy z zewnętrznymi instytucjami i organizacjami.


(egu)
4968