LV sesja Rady dzielnicy Targówek

Budżet, patron i odpady

Na sesję 29 października przybyła liczna grupa mieszkańców, zainteresowanych działalnością firmy First Recycling. W porządku obrad było stanowisko w sprawie tej firmy i zmiana załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na rok 2013. Na wniosek wiceburmistrza Andrzeja Bittela wprowadzono projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.

Zmiany w budżecie zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisje: gospodarki komunalnej i mieszkaniowej; infrastruktury, inwestycji i ochrony środowiska oraz budżetu i finansów. Tematem dyskusji na sesji stało się boisko przy SP 275, w kontekście uchwały z poprzedniej sesji oraz podział zadań między członków zarządu dzielnicy, a także koszty rewitalizacji kanałów na Targówku. Dyskusja trwała ponad dwie godziny. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nie uzyskał większości w głosowaniu: 12 radnych było „za”, nikt nie był przeciwny, 7 wstrzymało się od głosu.

Po ogłoszonej na wniosek klubu radnych PO przerwie prowadzący obrady Maciej Jankiewicz poinformował, że wpłynął wniosek 7 radnych tego klubu o odwołanie Andrzeja Bittela z funkcji zastępcy burmistrza dzielnicy Targówek.
W następnym punkcie wiceburmistrz Andrzej Bittel w imieniu zarządu przedstawił inicjatywę uchwałodawczą zmiany nazwy ulicy: nadanie imienia ks. Jana Golędzinowskiego dotychczasowej ulicy Pratulińskiej na odcinku od ul. Tykocińskiej do Radzymińskiej. Ks. Jan Ignacy Golędzinowski urodził się w 1877 roku, święcenia kapłańskie otrzymał w 1901 roku. Zakładał szkoły, prowadził agitację na rzecz Legionów Polskich; w 1920 roku wstąpił do wojska, był kapelanem szpitala wojskowego, potem m.in. prezesem Komitetu Pomocy Bezdomnym, kapelanem Związku Strzeleckiego. W 1931 roku zaczął tworzyć parafię Chrystusa Króla przy ul. Tykocińskiej. Położono fundamenty i wzniesiono mury świątyni; prace przerwał wybuch II wojny światowej. W marcu 1940 roku ks. Jan Golędzinowski został aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu śledczym na Pawiaku, we wrześniu wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, zimą – w pierwszym transporcie zbiorczym odesłany do Dachau; 6 maja 1942 roku w tzw. transporcie inwalidów wywieziony do krematorium w Alkoven k. Linzu. Szczątki z pieca krematoryjnego wrzucono do Dunaju.

Uchwałę o nadaniu ulicy imienia ks. Jana Golędzinowskiego poparli wszyscy radni obecni na sesji - 19 osób.
Na temat First Recycling jako pierwszy głos zabrał burmistrz Sławomir Antonik, który wraz z wiceprezydentem Warszawy Jarosławem Dąbrowskim wizytował tę firmę. Uzyskał informację, że FR wycofuje się z zamiaru rozszerzenia działalności, natomiast chce o 5 odpadów rozszerzyć pakiet zbieranych materiałów. Po dyskusji zarząd dzielnicy doszedł do wniosku, że taki kierunek nie odpowiada oczekiwaniom mieszkańców; ponadto, obowiązuje dotychczasowa decyzja środowiskowa. Rozszerzaniu zakresu działań ze zbieractwa na przetwarzanie – stanowcze „nie”!
Negatywne opinie wyrazili także Marcin Skłodowski i Jędrzej Kunowski.

Reprezentująca First Recycling sp. z o.o. Joanna Dmowska przedstawiła oświadczenia zarządu firmy, w których znalazły się m.in. stwierdzenia, że plany rozszerzenia działalności przy ul. Bardowskiego 4 zostały zarzucone; spółka „zamierza poprzestać na swojej działalności w zakresie zbierania odpadów”. Jedynym rozszerzeniem jest wniosek o możliwość dodania zgody na zbieranie 12 dodatkowych odpadów „innych niż niebezpieczne”; to nie koliduje z założeniami rewitalizacji terenu i budową osiedli mieszkaniowych.

Dorota Jedynak, zastępca dyrektora Biura Ochrony Środowiska zwróciła uwagę, że w wypowiedziach „zbieranie odpadów” mylone jest z „przetwarzaniem odpadów”. FR wycofała się z „przetwarzania”, zostaje „zbieranie” – zgodne z miejscowym planem zagospodarowania. W temacie „zbieranie odpadów” nie ma miejsca na głos społeczny, przy „przetwarzaniu” – BOŚ słucha mieszkańców.

W dyskusji niepokoje mieszkańców wyrażali m.in.: Katarzyna Górska z Rady Osiedla Zacisze i Hanna Nerć, przewodnicząca Rady Osiedla Targówek Fabryczny.

Dyrektor PGR Bródno Waldemar Rolewski przekazał informacje o drastycznych skutkach wlewania przez FR wody ze swego terenu do rowu, wykopanego 10 m od płotu: „to jest katastrofa”! W kolejnym oświadczeniu zarząd FR stwierdził, że „jednostkowe działanie, polegające na odprowadzeniu podskórnej wody na sąsiednią działkę, natychmiast zostały zaprzestane”, a pracownicy za to odpowiedzialni ponieśli konsekwencje służbowe.

W odpowiedzi na pytania o kontrole BOŚ na tym terenie zachęcano mieszkańców, by zgłaszali zauważone nieprawidłowości - będą kontrole interwencyjne i wyjaśnienia.

Na zakończenie dyskusji burmistrz Sławomir Antonik przedstawił uzasadnienie Stanowiska, negatywnie opiniującego rozszerzenie działalności firmy First Recycling na działce, położonej przy ul. Bardowskiego 4. Stanowisko zostało przyjęte jednomyślnie, 19 głosami.

K.