Konkurs o marszałku

Od 1998 roku liceum nosi zaszczytne imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. W swej działalności edukacyjnej i wychowawczej szkoła stara się podkreślać idee tego Wielkiego Polaka, a zarazem autorytetu na dzisiejsze, trudne czasy. Szkoła zlokalizowana jest na Pradze. To tutaj  Marszałek przez wiele lat pracował w koszarach - przy ul. 11 Listopada. To w tej dzielnicy mieszkał wraz z rodziną, po powrocie do Warszawy w listopadzie 1918 roku. Budynek szkoły to obiekt zabytkowy - został przekazany na cele oświatowe w 1935 roku, a uczestniczką tej uroczystości była Aleksandra Piłsudska.

Ubiegłoroczny konkurs spotkał się z zainteresowaniem zarówno północnopraskich, jak i południowopraskich szkół. Dlatego w tym roku jego zasięg terytorialny zmienił się, jest skierowany do szkół z prawobrzeżnej Warszawy oraz miejscowości sąsiadujących np.: Marki, Ząbki, Wołomin, Zielonka.

Regulamin II Praskiego Konkursu

„Tak żyć, jak żyłem, warto było...” Józef Piłsudski.

Temat drugiej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego

1. Organizatorem konkursu jest LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Kowelska 1.

2. Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów postaci i idei Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego działalności niepodległościowej i państwotwórczej. Pogłębienie wiedzy na temat dziejów II Rzeczypospolitej, a także kształtowanie postaw patriotycznych.

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu prawobrzeżnej Warszawy oraz miejscowości sąsiadujących z tą częścią miasta.

4. Etapy konkursu i zgłaszania prac.
Konkurs jest dwuetapowy: I etap szkolny, II etap dzielnicowy.
Na etapie szkolnym uczniowie indywidualnie wykonują prace. Szkolna Komisja Konkursowa kwalifikuje do II etapu do pięciu najlepszych prac i przesyła je wraz z protokołem (zał. nr 2) na adres organizatora do 14 lutego 2014 r. (z dopiskiem konkurs).

Etap dzielnicowy przeprowadzony będzie przez organizatora konkursu, który powoła Komisję Konkursową. Jury dokona oceny zgromadzonych prac i wyłoni po trzy najlepsze prace z każdego etapu edukacyjnego. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów: strona merytoryczna, zamysł twórczy, wybór zakresu tematycznego, technika wykonania i estetyka, walory artystyczne.

5. Forma i wykonanie prac konkursowych została zróżnicowana dla kolejnych poziomów szkół:
* Szkoły podstawowe: /do wyboru jeden temat/
A. Wykorzystując dowolną technikę plastyczną wykonaj plakat w formacie A-3 lub A-2 ukazujący Marszałka Józefa Piłsudskiego jako wybitnego Polaka.
B. W dowolnej technice plastycznej wykonaj projekt Orderu Józefa Piłsudskiego, który mógłby być przyznawany najwybitniejszym Polakom.
* Gimnazja: /do wyboru jeden temat/
A. Wykorzystując dowolną technikę plastyczną, wykonaj karykaturę Marszałka Józefa Piłsudskiego.
B. Odwołując się do słów J. Słowackiego „Gdy mogąc wybrać, wybrał zamiast domu gniazdo na skałach orła.” wykonaj prezentację multimedialną, ukazującą działalność Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zachowaj realia historyczne i autentyczność postaci. Czas projekcji prezentacji nie może przekraczać 15 minut.
* Szkoły ponadgimnazjalne: / do wyboru jeden temat/
A. Wykonaj w dowolnej technice plastycznej komiks ilustrujący wybrany okres życia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Praca powinna odnosić się do realiów historycznych, można jednak wprowadzić postacie fikcyjne. Objętość komiksu nie powinna przekraczać 15 stron.
B. „Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek świata…” - zinterpretuj wypowiedź prezydenta Ignacego Mościckiego nad trumną Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pracę wykonaj w formie prezentacji multimedialnej, w oparciu o źródła historyczne. Czas projekcji prezentacji nie może przekraczać 15 minut.

6. Terminarz konkursu
* do 3 grudnia 2013 r. ogłoszenie konkursu.
* do 20 grudnia 2013 r. zgłoszenia udziału szkoły w Konkursie. Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (zał. nr 1) drogą elektroniczną na adres konkurs.pilsudski@wp.pl
* do 14 lutego 2014 r. nadsyłanie prac konkursowych wraz z protokołem (zał. nr 2) na adres organizatora. Każda praca musi być opatrzona następującymi danymi: imię i nazwisko autora; wiek autora; nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu; imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy.
* 4 marca 2014 r. - posiedzenie Komisji Konkursowej
* 19 marca 2014 r. (imieniny Marszałka) ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.

7. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.

8. Adres organizatora - LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel./fax (22) 619 30 83, e-mail: konkurs@pilsidski.edu.pl

Wszelkie zapytania związane z konkursem prosimy kierować do koordynatorów: Małgorzaty Geresz, Lidii Kalicińskiej.