LVI sesja Rady dzielnicy Targówek

Bardzo ważna Trasa

Na wniosek siedmiorga radnych z klubów: Mieszkańcy Targówka, Bródna i Zacisza, „Nasz Targówek”, Prawo i Sprawiedliwość, 13 listopada zwołana została sesja, której tematem była budowa Trasy Świętokrzyskiej. W imieniu wnioskodawców wypowiedział się Maciej Jankiewicz, który przypomniał, że tą sprawą radni zajmują się od trzech lat.

Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Anna Piotrowska, dyrektor Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych. Trasa Świętokrzyska ma mieć długość 3150 m. W 2007 r. została podpisana umowa na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych dla budowy Trasy Świętokrzyskiej. W 2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Inwestycję podzielono na 2 odcinki: I – od Wybrzeża Szczecińskiego do ul. Tysiąclecia (1800 m); II – od ul. Tysiąclecia do ul. Zabranieckiej (1350 m). Na I odcinku prace budowlane zostały rozpoczęte. 31 lipca 2013 r. wojewoda mazowiecki wszczął postępowanie o wydanie zezwolenia na realizację II odcinka. Lokalne stowarzyszenia zaczęły zgłaszać zastrzeżenia. Budzącym społeczny sprzeciw elementem inwestycji jest jej przebieg przez tzw. Park na Szmulowiźnie przy ul. Kawęczyńskiej. Park ma powierzchnię ok. 1,8 ha, budowa Trasy w tym miejscu zajęłaby ok. 0,8 ha powierzchni parku i wycinkę ok. 60 drzew. Zgodnie z założeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 2009 r., warunkującym zgodę na realizację inwestycji – inwestor został zobowiązany do odtworzenia siedlisk przyrodniczych poprzez nowe nasadzenia i uporządkowanie miejskiej zieleni oraz właściwe zagospodarowanie terenu, zgodnie z planami władz dzielnicy. Proponowane przez Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów” przesunięcie Trasy oznaczałoby konieczność zbliżenia Trasy do nasypu kolejowego, na co musiałby wydać zgodę właściciel terenu i właściciel infrastruktury PKP i PLK. Wystąpienie Stowarzyszenia Mieszkańców „Michałów” wpłynęło do biura Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, skąd zostało przesłane do wojewody mazowieckiego.

W dyskusji jako pierwszy głos zabrał wiceburmistrz Andrzej Bittel: „Zdaniem zarządu dzielnicy ważne jest przystąpienie jak najszybciej do budowy Trasy”. „To kluczowa inwestycja” – stwierdził burmistrz Sławomir Antonik. Zdaniem radnej Danuty Winnickiej, Trasa Świętokrzyska to jeden z najważniejszych punktów dla rozwiązania sytuacji komunikacyjnej Targówka; trzeba walczyć o nią z determinacją.

Konrad Marczyński, przedstawiciel Stowarzyszenia Mieszkańców „Michałów”, zaapelował do radnych, by poparli wniosek o przeprojektowanie Trasy Świętokrzyskiej na Targówku i na Pradze Północ. Przekonywał, że Park jest dla mieszkańców bardzo istotny; to są tereny pod inwestycje.

Z tą opinią nie zgodził się mieszkaniec Bródna, polemizował też radny Daniel Wargocki. Nie do przyjęcia - ze względu na bardzo wysokie koszty – okazał się pomysł Sebastiana Cichockiego, by Trasę poprowadzić tunelem.

Przewodniczący rady Zbigniew Poczesny zapowiedział, że zwróci się do przewodniczącego Rady Pragi Północ, aby dyskusja była kontynuowana na wspólnej sesji rad obu dzielnic.

Jednomyślnie, 22 głosami radni podjęli uchwałę, w której Rada Dzielnicy Targówek ponownie wnioskuje o jak najszybsze rozpoczęcie budowy Trasy Świętokrzyskiej, zgodnie z obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową na lat 2013-2042. W uzasadnieniu uchwały nawiązano do uchwał z 7 VII 2011 r. i 6 XII 2012 r. Stwierdzono, że przyjęcie rozwiązań, zawartych w wariancie II koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego rejonów Michałowa i Szmulowizny, może spowodować, że realizacja tej inwestycji zostanie odłożona na wiele lat lub w ogóle nie dojdzie do skutku z uwagi na konieczność rozpoczęcia na nowo procesu inwestycyjnego i zapewnienia środków na ten cel w budżecie.

K.