LI sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

Nie tylko uchwały

Pięćdziesiąta pierwsza sesja północnopraskiej rady była wyjątkowo spokojna. Być może, radni opozycji po nie odbytej sesji 50. mieli chwilę refleksji. Prawie zgodnie udało się uzupełnić porządek obrad o uchwały związane z budżetem dzielnicy i o stanowisko w sprawie parku przy ulicy Kawęczyńskiej. W rezultacie porządek rozrósł się do 14 punktów.

Radni, praktycznie bez dyskusji, po przedstawieniu pozytywnej opinii przez przewodniczącego komisji budżetu Ireneusza Tonderę, jednomyślnie zaopiniowali zmiany w załączniku dzielnicowym, wprowadzając do budżetu ponad 4 miliony złotych. Przeznaczono je na najpilniejsze wydatki, przede wszystkim w oświacie, gospodarce komunalnej i polityce społecznej. Pozwoli to zarządowi i kierownikom jednostek organizacyjnych - po zaciśnięciu pasa do granic możliwości - doczekać początku nowego roku. Więcej bowiem korekt budżetu w tym roku prawdopodobnie już nie będzie. Rada zgodnie po przedstawieniu opinii komisji rewizyjnej, którą prezentował jej wiceprzewodniczący Sebastian Kędzierski, odrzuciła skargi mieszkańców na dyrektora ZGN i dyrektora Zespołu Szkół nr 15. Na wniosek zarządu po pozytywnej opinii komisji edukacji wystąpiono do m.st. Warszawy o likwidację dwóch szkół, których od dawna już fizycznie nie ma, to jest Technikum Uzupełniającego nr 23 przy ulicy Objazdowej 3 i XIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy ulicy Burdzińskiego 4. Jak wyjaśniał naczelnik wydziału, placówki te od dawna nie funkcjonują w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty. Jednogłośnie też przegłosowano projekt stanowiska w sprawie ochrony Parku przy ulicy Kawęczyńskiej przed planowaną tam budową - monstrualnej szerokości Trasą Świętokrzyską. Rada opowiedziała się za zmniejszeniem parametrów tej trasy tak, by zachować maksymalnie drzewostan w istniejącym Parku.

W tym momencie zakończyła się merytoryczna część sesji. Drugą część sesji radni przegadali o sprawach różnych, błahych i poważnych – przyczynach nieodbycia sesji pięćdziesiątej, zwierzątkach i ptaszkach, sytuacji na Bazarze Różyckiego, obchodach w roku przyszłym 220. okrągłej rocznicy Rzezi Pragi. Wolna wymiana myśli trwała prawie godzinę.

DCH