Co dalej z kontrolą w północnopraskim ZGN?

Jedne z ciekawszych projektów zgłoszonych przez mieszkańców w pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego dotyczyły przeprowadzenia niezależnych audytów w kilku warszawskich Zakładach Gospodarowania Nieruchomościami, w tym w ZGN Praga Północ. Choć projekty nie zostały wybrane do realizacji (być może zaważyło niezrozumienie wśród głosujących biznesowej terminologii, tj. pojęcia audytu), tematem praskim zajęli się tutejsi radni.

W planie prac Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy (przyjęty uchwałą nr VII/47/2015 z 10 marca 2015 r.) znalazły się kontrole działalności Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zarządu Praskich Terenów Publicznych, Ośrodków Pomocy Społecznej, Dzielnicowego Biura Finansowania Oświaty oraz właśnie ZGN. Wszystkie kontrole miały objąć lata 2010-2014, czyli okres, gdy na Pradze Północ rządziła koalicja PO-SLD. W skład zespołu kontrolnego weszło sześcioro radnych reprezentujących poszczególne ugrupowania.

Z informacji uzyskanej od Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Praga Północ wynika, że jedynie zespół kontrolujący ZGN złożył w urzędzie stosowny protokół pokontrolny. Pytanie, co z pozostałymi? Z niewiadomych powodów złożony protokół nie był jednak przedmiotem dalszych prac Rady Dzielnicy. Dotarliśmy do wyników kontroli przeprowadzonej w ZGN pod kątem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i gospodarczej zakładu. Wyniki kontroli są alarmujące. Najpoważniejsze ustalenia zespołu kontrolnego w zakresie prac ZGN dotyczyły m.in.: braku prawidłowej realizacji zasad zarządzania dokumentacją (stwierdzono m.in. braki w dokumentacji poprzetargowej, dokumentacji wspólnot mieszkaniowych z udziałami miasta, czy w dokumentacji technicznej), braku systematyczności w działaniach windykacyjnych, zwłaszcza dotyczących odzysku lokali użytkowych, niezrealizowania zaleceń pokontrolnych Zespołu Organizacji i Kontroli Wewnętrznej, niekorzystnego rozliczania zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków przez podmioty gospodarcze za pomieszczenia użytkowe na czas realizacji umów na roboty związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu komunalnego, a także braku rzetelnych rozliczeń z wykonawcami z tytułu zużycia wody i energii elektrycznej podczas wykonywanych napraw i remontów, nieprzestrzegania wymogu konkurencyjności poprzez brak przeprowadzania prawidłowego rozeznania cenowego rynku, braku czytelnych i jasnych zapisów regulaminu płacy w zakresie podwyżek i premii, złej struktury zatrudnienia, monopolizowania usług konserwacji budowlanej, elektrycznej i hydraulicznej w budynkach komunalnych, braku standardów na remonty pustostanów oraz modyfikacji procesu celem przyspieszenia przekazywania lokalu nowemu najemcy (długi okres oczekiwania na lokal), braku rzetelnej weryfikacji przeprowadzanych prac (np. osobne przetargi na węzeł cieplny i instalację w tym samym budynku, wielokrotne naprawy dachu w ciągu 3 lat w tym samym budynku), braku jednolitych zasad traktowania najemców (np. zmniejszenie stawki czynszu w lokalu użytkowym ze 150 zł na 4,41 zł podczas remontu budynku, bez obniżenia stawki dla mieszkańców).

Kilka kwestii dotyczących m.in. sprzedaży lokali w budynkach wspólnot z udziałem miasta, czy zadłużania i zajmowania bezumownie miejskich lokali użytkowych budzi poważne wątpliwości natury etycznej i być może należałoby podjąć dalsze działania wyjaśniające, zwłaszcza, że w protokole pojawiają się informacje o zaangażowanych w te sprawy pracownikach ZGN i dzielnicowych radnych.

W konkluzji możemy przeczytać, że „[…] Zarządzanie społecznym mieniem wymaga transparentnych działań, popartych fachową wiedzą zatrudnionych osób. Wskazane w protokole nieprawidłowości wskazują na dużą niefrasobliwość także w polityce kadrowej, co przekłada się bezpośrednio na efekty działań ZGN”.

Protokół przyjęto 21 grudnia 2015 r. Kopie otrzymali przewodniczący Rady Dzielnicy, burmistrz i dyrektor ZGN. Od tamtego czasu zapadła zasłona milczenia… Warto do sprawy wrócić, zwłaszcza w kontekście realizowanego obecnie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Pragi. Realizowanego, również zasobami tutejszego ZGN….

M

Protokół z kontroli w ZGN Praga Północ dostępny jest pod linkiem  protokół pokontrolny